Showing posts from December, 2020Show all
শক্নাইরবা সাহিত্যগী সেবক অমসুং সোসিয়েল ৱার্কর শ্রী হাওবম গৌরহরি সিং লৈখিদ্রে
সোক্কর ফুতসল ফেদরেসননা ইন্দিয়াগী তীমগী দমক আসামদগী মৈতৈমচা ৪ য়াওনা শান্নরোই ৫ খনগৎখ্রে।
মনিপুরী সোর্ত স্তোরি সোসাইতি, ইন্দিয়াগী  ২৭ শুবা ৱারীমচা পাবগী থৌরম শিলচরদা পাঙথোকখ্রে।
শক্নাইরবা সিনিয়র সিতিজেন অমসুং সাহিত্য়গী থৌগল্লোই ঙারিয়াম্বম গৌরচন্দ্রনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোক্নরকলি।
ফিসা লোনশানা শেন্থোক লম্বী ফগৎহনবগী পান্দমদা থা অমগী হেন্দলুম ত্রেনিং  কাপতানপুরদা হৌদোকখ্রে।
ঙসি পুং ১২ গী ভারত বন্দ কৌখ্রে, কাছার জিলাগী লুপ ১২ না বন্দ অসিবু শৌগৎখ্রে।
পাথারকান্দি বাইপাসতা বাইকতা লাকপা মতৈমনাও ত্রাকনা থোম্বদা লৈখিদ্রে।
আমপালনা ৮১ শুবা নুপীলান নীংশিং থৌরম পোইলাপুলদা পাঙথোক্লগনি।
ত্রিপুরাগী দাকাবারী মৈতৈ খুঙ্গংদা নুপা খক্তনা শাবা রাসলিলা পাঙথোক্কদৌরি।
স্মাইল চেরিতি এনজিও না মালেমগী ঐইদস্ নুমিৎকী থৌরম সোনাবারি ঘাটতা পাঙথোকখ্রে।
শক্নাইরবা নৃত্য গুরু সনসম ধনেশ্বর লৈখিদ্রে, লৈখিদবা মতমদা মশাগী চহী ৮৭ শুখ্রে।
অৱাং ত্রিপুরাগী কাঞ্চনবারী খুঙ্গংদসু রাস লিলা চীংলেমনা পাঙথোকখ্রে।
লৈবাক অসিনা মসানা শেমজবা মোবাইল গেম ফৌজি গুগল প্লে স্তোরদা য়াওরক্লগনি।