Showing posts from August, 2018Show all
এসিয়ান গেমস্ তা ঙসি ভারতকী সপ্না বর্মন অমসুং অর্পিন্দর সিং সনাগী তকমান অমমম লৌরে।
এসিয়ান গেমসকী ১০ নি চনবা নুমিৎ আগস্টকী তাং ২৮দা ভারতকী ফিভম
৫৩ শুবা চাকলাম খোংচৎ নুমিৎ পালন থৌরম জিরিবামদসু পাঙথোকখ্রে।
এসিয়ান গেমসকী ৯নি চনবা নুমিৎ আগস্টকী তাং ২৭তা ভারতকী ফিভম
আসামগী হিমা দাস, কেরলাগী মহম্মদ আনাস অমসুং উরিষ্যাগী দুতিচাঁন্দ না এসিয়ান গেমসকী ৮নি চনবা নুমিত্তা এথলেটিক্সতা লূপাগী তকমান অমমম লৌখ্রে।
জকার্তা এসিয়ান গেমস্ কী ফেন্সিংদা ভারতকী নুপী ঈপী তীম মাইথিহৌরে।
ভারতকী ফেন্সিং তীমনা ঙসি অয়ুক শান্নখিবা রাউন্দ অফ সিক্সতিনদা ইন্দোনেসিয়াবু দা মাইথিবা পীখ্রে।
ফেন্সিংদা ভারতকী ঈপী তীমদা শরুক য়ারিবা থৌদাম কবিতা দেবীগী শান্নবা আগস্ট তাং ২৪ অয়ুকতা ওইরগনি।
এসিয়ান গেমস্ কী মরিনি চনবা নুমিত্তা নাওরেম রোসিবিনা দেবীনা ৱুসুদা শেঞ্জেংগী তকমান ফংলে।
এসিয়ান গেমসকী সেপাক্তক্রৌদা মনিপুরী মচা ঙাক্তা য়াওবা ভারতকী তীমনা সেঞ্জেংগী তকমান ফংলে।
১৮শুবা এসিয়ান গেমসতা শরুক য়ারিবা মণিপুরী শান্নরোইশিং
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ৩৬শুবা কেডরগী মৈতৈ নুপী রিপামনি দেবীগী মফমদা হরাও-তয়াম্বা ফোঙদোকখ্রে।
ভারতকী হান্নগী প্রধান মন্ত্রী, বিজেপিগী শক্নাইরবা নেতা, ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপায়ী লৈখিদ্রে।
এন.আর.সি. গী ফাইনেল দ্রাফ্টতা মীং য়াওরক্তবগী মরম আগষ্টকী তাং ১০দগী য়েংবা য়ারগনি।