Showing posts with the label Khomjinba paoShow all
School amalgamation gi matangda anirak suba oina AAMSU ga Assam gi mahei masing gi mantrti Dr Ranoj Pegu ga unakhre.
গৌহাতিদা পাঙথোকখিবা চীংলেম্লবা থৌরম অমদা তোকিও ওলিম্পিকতা সেঞ্জেংগী তকমান লৌরকখ্রবী লবলিনা বোরগোহাইবু তরাম্না ওকখ্রে।
ঙসি আগস্তকী ১৩ বরাক তম্পাক্কী মফম মফমদসু অথৌবশিংগী মফমদা হৈকৎ লৈকৎ তমলি।
তোকিও ওলিম্পিকতা শরুক য়ারিবা অৱাং নোংপোক্কী শান্নরোই শিংগী দমক লখিপুর ইবুধৌ থোংনাং লম্পাকতা য়াইফ থৌনিজখ্রে।
কাছার জিলা লৈঙাকনা সিভিল সার্ভিস পরিক্ষা গী দমক উন্নতি হায়না মীংথোনবা শেল লৌদবা ত্রেনিং প্রোগ্রাম অমা হৌদোক্লগনি।
বোক্সর লবলিনা বোরগোহাইবু পুক্নিং থৌগৎপা ওইনা ঙসি গৌহাতিদা সাইকল রেলি চৎকনি।
ফুতবোল শান্নরোই বালা দেবীদা এআইএফএফ না ৱুমেন্স ফুতবোল মনা পীরগনি।
পেত্রোল, দিজেল অমসুং চাকথোংনবা গেসকী মমল হেনগৎলকপগী মায়োক্তা শিলচরদা পেন্দবগী খোল্লাউ লাউখ্রে।
আসাম লৈঙাকনা অনৌবা এসওপি পুথোকখ্রে। অকক্নবা জিলা খরদা মপুঙ ফাবা কার্ফিউ অদুগা জিলা খরদনা কার্ফিউগী মতম কোমথোকখ্রে।
অঙাং খ্বাইদগী মশিং য়াম্না পোকপা মমা মপাশিংদা শেলগী মনা পীবগী ৱাফম লাউথোকখ্রে।
ৱেতলিফ্তর কর্নম মালেশ্বরীবু দিল্লি স্পোর্তস্ ইউনিভার্সিগী ইহান হানবা ভাইস চেন্শেলার ওইনা হাপখ্রে
আসাম কেবিনেত মীফমনা মরুওইবা ৱাফম কয়ামরুম খন্নখ্রে।
এপিদিসিএল না কমজুমরশিংগী মোবাইল নম্বর জুলাইগী ১৫ গী মনুংদা রেজিস্তর তৌনবা খঙহল্লকলি।
রাজ্যসিগী মেত্রিক অমসুং হায়ার সেকেন্দরীগী ওইনদি হৌজিক ফাওবা ফোর্মুলা পুথোরকপা লৈত্রি।
তোনিংখোকনা কোভিদ ১৯ ঙাকথোকপদা মতেঙ পাংব্রা হায়বদু লেপ্তনা থীজিল্লি।
করিমগঞ্জ জিলাদা দ্রোন শিজিন্নদুনা সেনিতাইজ তৌবা হৌখ্রে।
টিদিসি ওদ সেমিস্তারগী থাদদুনা লৈরম্বা থীওরি পরিক্ষাশিং কেন্সেল ওইরে।
আসাম লৈঙাকনা অনৌবা এসওপি পুথোকখ্রে, কার্ফিউ পুং ১ ককথখ্রে।
মেত্রিক অমসুং হায়ার সেকেন্দরী পরিক্ষাগী মতাংদা আসাম লৈঙাকনা তাংদাংবা ফীরেপ অমা লৌব ঙমদনা লৈরি।
টিচার্স ইলিজিবিলিতি টেস্ত টেট্ সার্তিফিকেতকী ভেলিদিতি চহী ৭ ওইরম্ব অদু লাইফ তাইম ওইরগনি