Showing posts with the label Barak ValleyShow all
JNN ki Managing Editor gi hangduna leiriba fam Seram Herajit na puragani.
kharani asida barak tampak yaona rajya asigi mafamsing da engbagi chang hengatlakli.
Pung gi ojaren ani Mutum Chaobhal amadi Nambram Yaima na leikhidabada UMACO na nungaitaba fongdorakli
সোনাই চান্দপুরগী শক্নাইরবা পুংয়ৈবা ওজা অনি নামব্রম য়াইমা অমসুং মুতুম চাউভল লৈখিদ্রে
লখিপুরগী এমএলএ না নহারোল খোরিরোল পেভর ব্লোক লম্বীগী উরেপ উয়ুং তমখ্রে
সিন্দিকেত মরূ ফংনা মাংহন্নবগী কাছার জিলাদা ওল আউত ওপরেসন চৎথরগনি হায়না জিলাগী এসপি না ফোঙদোকখ্রে।
পয়লাপুল দিএসএদা চৎথখিবা ক্রিকেত তোর্নামেন্ত লোয়শিনখ্রে, চেম্পীয়ন আনন্দময়ী ক্লাবনা লেত্ ওইনাম বলদেব ত্রোফি লৌখ্রে
স্কুল স্পোর্তস্ সেন্টর কমিতিনা শিল্লাংদুনা "২শুবা স্কুল স্পোর্তস্ মীত ২০২২" কাছারগী তোলেনখুনদা পাঙথোক্লগনি।
ঙরাংসু শিলচরদা বাইক থৌদূনা লাক্লগা শেল মুনখিবগী থৌদোক থোকখ্রে, লুপা লাখ ৫ লাকখ্রে।
দাকাতনি হায়বা মীওই অমা চেন্নবগী হোৎনৈ হায়বগী পুলিসনা কাপ্পদা মখোঙদা শোকলে।
আসাম কেবিনেত মীফমনা ৱারেপ কয়ামরুম লৌখ্রে, স্তেত এমব্লেম মপুঙ ফানা শেম্লগনি।
কাছার জিলাদা ফংবা হিদাক কান্নবা পাম্বীগী হীরমদা হাওরম্বম আসালতা ডক্টরেট ডিগ্রী ফংলে
য়ুমগী যাত্রা হুনবা, য়ুমশারোল অমদি মাইবগী থবক থৌরমদা মমীং লৈরবা ওজা ওইনাম কিরানী লৈখিদ্রে।
আসাম পুলিসকী তোঙান তোঙানবা পোস্তশিংগী কোচিং ক্লাসকা মরী লৈননা ফিজিকেল ত্রেনিংসু লখিপুরদা পাঙথোক্লগনি
EYC Singerband na sinduna nini chupna chathakhiba Badminton Championship January 31 da loisinkhre
শেলথুম মন্ত্রীনা লোকসভাদা ২০২২ - ২৩ গী কেন্দ্রগী বজেত্ পুথোকখ্রে, মমাংগী বজেৎতকী চাদা ৩৫.৪ দা হেনগৎলে।
কাছার বাম রামপুরগী মৈতৈ মচা দ্রাইভর অমা মিজোরামদা মীহাৎথীনা হাত্তোকপিরমলে, শিলচর মিজোরাম লম্বী থীংখ্রে।
আসাম মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ কামরূপ দিস্ট্রিক কমিতিগী ৩৩শুবা চহীগী মীফম চীঙলেমনা পাঙথোকখ্রে।
চীফ মিনিস্তর হিমন্ত বিশ্ব শর্মানা নুংফৌ তুরেল মথক্তা শাবা লোয়শিনগদবা সহীদ নন্দচান্দ থোংগী উরেপ উয়ুং তমখ্রে
লখিপুরদা মনিপুরী কলচারেল কমপ্লেক্স অমা শাবিনবা মীতৈ পুকৈ লূপ অমসুং অথৌবা নীংশিংলূপনা সিএমদা মেমোরেন্দম পীশিনখ্রে