Showing posts from July, 2021Show all
তোকিও ওলিম্পিকতা শরুক য়ারিবা অৱাং নোংপোক্কী শান্নরোই শিংগী দমক লখিপুর ইবুধৌ থোংনাং লম্পাকতা য়াইফ থৌনিজখ্রে।
কাছার জিলা লৈঙাকনা সিভিল সার্ভিস পরিক্ষা গী দমক উন্নতি হায়না মীংথোনবা শেল লৌদবা ত্রেনিং প্রোগ্রাম অমা হৌদোক্লগনি।
এফবিদা লিতরেরী গ্রুপ অনীনা পাঙথোকপা অনিসুবা ওনলাইন শৈরেং ৱারীমচা হেন্দান্নবগী মনাফংলবশিংগী মীং লাউথোকখ্রে।
বোক্সর লবলিনা বোরগোহাইবু পুক্নিং থৌগৎপা ওইনা ঙসি গৌহাতিদা সাইকল রেলি চৎকনি।
ফুতবোল শান্নরোই বালা দেবীদা এআইএফএফ না ৱুমেন্স ফুতবোল মনা পীরগনি।
পেত্রোল, দিজেল অমসুং চাকথোংনবা গেসকী মমল হেনগৎলকপগী মায়োক্তা শিলচরদা পেন্দবগী খোল্লাউ লাউখ্রে।