Showing posts from August, 2021Show all
30 suba Manipuri Lon gi numit Lamjingba Club, Lamagram Khunow na sinduna pangthokhre
আসাম মনিপুরী মুসলিম য়ুথ্ ফ্রন্ট না শিল্লাংদুনা ৩০ রক শুবা ইমালোলগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে।
খোরিরোল আমসু অমসুং পরিষদ না ৩০ শুবা মনিপুরী লোনগী নুমিৎ লখিপুর খুমনদা পাঙথোকখ্রে।
আসাম মনিপুরী সাহিত্য পরিষদনা ৩০ শুবা মনিপুরী লোনগী নুমিৎ লূপ অসিগী মরূ শঙলেন শিলচরদা চীং লেম্না পাঙথোকখ্রে।
Takhen gi aroiba ningthow Maharaj Bir bikram Kishore Manikya Bahadur gi chahi 113 suba mapok kumon pangthokkhre
তৃণমুল কংগ্রেসতা খোঙথাংজিনখ্রবী হান্নগী এমপী সুস্মিতা দেব শিলচরদা থুংলখ্রে মশীং য়াম্লবা মীওই কয়ানা মহাকপু তরাম্না ওকখ্রে।
কাছারগী মারিয়া বেগম বু ইন্দিয়ান এয়ার ফোর্সকী ফ্লাইয়িং ওফিসার ওইনা খল্লকপদা মাইগৈ কয়াদগী হরাও তয়াম্বা ফোঙদোক্নরকলি।
এমআইএলগী মহুত্তা অমুক হন্না ওলতার্নেতিব ইংলিস লৌবগী অয়াবা পীরে।
অসামগী অনৌবা এসওপি লাউথোকখ্রে, কার্ফিউ নুমিদাং ৭ তগী অয়ুক্কী পুং ৫ ফাওবা ওইরগনি।
All cachar meiteis trade union kouba union ama semkhare
মনিপুরী সাহিত্য পব়িষদ, জিব়িবামগী মতম শাংনা থৌ পুরম্বা অব়িবম গৌব়মণি শৰ্ম্মা লৈখিদ্রে
মনিপুরী পীপলস ফ্রন্টকী লুচিং মখাদা এমপিএফ দিস্ট্রীক কমিটি করিমগঞ্জ শেমখ্রে
গৌহাতিদা পাঙথোকখিবা চীংলেম্লবা থৌরম অমদা তোকিও ওলিম্পিকতা সেঞ্জেংগী তকমান লৌরকখ্রবী লবলিনা বোরগোহাইবু তরাম্না ওকখ্রে।
ঙসি আগস্তকী ১৩ বরাক তম্পাক্কী মফম মফমদসু অথৌবশিংগী মফমদা হৈকৎ লৈকৎ তমলি।
রাজ্য সভাগী এমপি নিংথৌ সনাজাওবা লৈশেম্বনা সিভিল এভিয়েসন মন্ত্রীগা উন্নদুনা ইম্ফাল শিলচর ফ্লাইত সার্ভিস অমুক হৌহন্নবা তকশিনখ্রে।
শেল য়াওদবা এতিএমশিং আরবিআইনা ফাইন থীহনগদৌরি
আসামগী স্তেত এম্পলোয়ীশিংগী দিএ অমসুং পেন্সনারশিংগী দিআর  চাদা ১১ হেনগৎখ্রে।
আগস্তকী ১৩ বু আসামদা স্তেত হোলিদে লাউথোকপীনবা বরাক তম্পাক্কী এমএলএ মঙানা তকশিনখ্রে।