Showing posts from June, 2021Show all
আসাম লৈঙাকনা অনৌবা এসওপি পুথোকখ্রে। অকক্নবা জিলা খরদা মপুঙ ফাবা কার্ফিউ অদুগা জিলা খরদনা কার্ফিউগী মতম কোমথোকখ্রে।
অঙাং খ্বাইদগী মশিং য়াম্না পোকপা মমা মপাশিংদা শেলগী মনা পীবগী ৱাফম লাউথোকখ্রে।
ৱেতলিফ্তর কর্নম মালেশ্বরীবু দিল্লি স্পোর্তস্ ইউনিভার্সিগী ইহান হানবা ভাইস চেন্শেলার ওইনা হাপখ্রে
আসাম কেবিনেত মীফমনা মরুওইবা ৱাফম কয়ামরুম খন্নখ্রে।
এপিদিসিএল না কমজুমরশিংগী মোবাইল নম্বর জুলাইগী ১৫ গী মনুংদা রেজিস্তর তৌনবা খঙহল্লকলি।
রাজ্যসিগী মেত্রিক অমসুং হায়ার সেকেন্দরীগী ওইনদি হৌজিক ফাওবা ফোর্মুলা পুথোরকপা লৈত্রি।
তোনিংখোকনা কোভিদ ১৯ ঙাকথোকপদা মতেঙ পাংব্রা হায়বদু লেপ্তনা থীজিল্লি।
করিমগঞ্জ জিলাদা দ্রোন শিজিন্নদুনা সেনিতাইজ তৌবা হৌখ্রে।
টিদিসি ওদ সেমিস্তারগী থাদদুনা লৈরম্বা থীওরি পরিক্ষাশিং কেন্সেল ওইরে।
আসাম লৈঙাকনা অনৌবা এসওপি পুথোকখ্রে, কার্ফিউ পুং ১ ককথখ্রে।
মেত্রিক অমসুং হায়ার সেকেন্দরী পরিক্ষাগী মতাংদা আসাম লৈঙাকনা তাংদাংবা ফীরেপ অমা লৌব ঙমদনা লৈরি।
টিচার্স ইলিজিবিলিতি টেস্ত টেট্ সার্তিফিকেতকী ভেলিদিতি চহী ৭ ওইরম্ব অদু লাইফ তাইম ওইরগনি
সিবিএসই না লৌবা ক্লাস তুৱেলবকী পরিক্ষা কেন্সেল তৌখ্রে।