Showing posts from October, 2019Show all
শিলচরদা থোকখিবা লম্বীগী থৌদোক্কী মতুংদা কাছার জিলা শিনবা থুংনা সিআরপিসিগী ধারা ১৪৪ চৎনহনখ্রে।
মেঘালোয়দগী শিলচর তম্না লাকপা গারী অমা লোকখাদা ওন্থবদা ১ শিরে, ২৩ শোকলে।
মফম মরাং খঙদনা থৌজিল্লকপা গারীনা থোম্বদা অঙাং ১ য়াওনা নুপী ২ শিরে, ট্রাক মৈ থাখ্রে।
ইজরাইলদা পাঙথোকপা ফেন্সিং মশান্নদা কবিতা দেবীনা ভারতকী মায় ঙাকখ্রে।
নাওরেম বিদ্যাসাগরগী শৈরেংগী অনৌবা শক্লোন ফোংলে।
বরাক তম্পাক্কী  খোমজিনবা পাউ  ২০-১০-২০১৯
ভোটর আই দি ভেরিফিকেসন তৌবগী মতম নভেম্বরগী ১৮ ফাওবা শাংদোকহনখ্রে।
জিও হান্নগুম ফ্রি ওইদ্রে, আউট্গোইং কোলদা আই ইউ সি চার্জ মিনিট ১ দা পৈসা ৬ লৌরগনি।
ভারতনা মশাগী স্পেস স্তেসন অমগী দমক থবক পায়খৎলগনি।
TET 2019 Assam Exam Admit Card likely to be released today.
শোলেদা কালিয়াগী শক্তম লাংদুনা মীয়ামগী পুক্নিং চীংশিনখিবা বিজু খোটে লৈখিদ্রে।