Showing posts with the label শিলচরShow all
মেহেরপুরগী থৌদোকতা লৈখিদ্রবী নুপীমচাশিংগী ইমুংমনুংগা উনখ্রে।
নুমিৎ হুম্নি চুপ্না পাঙথোক্কদবা হেন্দলুম একজিবিসন অমসুং মেলা হৌদোকখ্রে।
শিলচরদা থোকখিবা লম্বীগী থৌদোক্কী মতুংদা কাছার জিলা শিনবা থুংনা সিআরপিসিগী ধারা ১৪৪ চৎনহনখ্রে।
মেঘালোয়দগী শিলচর তম্না লাকপা গারী অমা লোকখাদা ওন্থবদা ১ শিরে, ২৩ শোকলে।
মফম মরাং খঙদনা থৌজিল্লকপা গারীনা থোম্বদা অঙাং ১ য়াওনা নুপী ২ শিরে, ট্রাক মৈ থাখ্রে।