Showing posts with the label Asian Games 2018Show all
ভারতকী ফেন্সিং তীমনা ঙসি অয়ুক শান্নখিবা রাউন্দ অফ সিক্সতিনদা ইন্দোনেসিয়াবু দা মাইথিবা পীখ্রে।
ফেন্সিংদা ভারতকী ঈপী তীমদা শরুক য়ারিবা থৌদাম কবিতা দেবীগী শান্নবা আগস্ট তাং ২৪ অয়ুকতা ওইরগনি।
এসিয়ান গেমস্ কী মরিনি চনবা নুমিত্তা নাওরেম রোসিবিনা দেবীনা ৱুসুদা শেঞ্জেংগী তকমান ফংলে।
এসিয়ান গেমসকী সেপাক্তক্রৌদা মনিপুরী মচা ঙাক্তা য়াওবা ভারতকী তীমনা সেঞ্জেংগী তকমান ফংলে।
১৮শুবা এসিয়ান গেমসতা শরুক য়ারিবা মণিপুরী শান্নরোইশিং