Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   #### ####

February 21, 2011

নহারোল খোরিরোল সিল্লুপকী ৩৪শুবা মপোক কুমওনগা লোয়ননা অইবী মহারাজকুমারী বিনোদিনী দেবীগী পুন্সি অমসুং সাহিত্য হায়বা হীরমদা সেমিনার পাঙথোকখ্রে।

থৌরমদা প্রোফেসার নহাকপম অরুনা দেবীনা ৱা ঙাংবা
(ফোতো-দোরেন)
লক্ষীপুর, ফেব্রুৱারী ২০, ২০১১ : নহারোল খোরিরোল সিল্লুপ আসাম লক্ষীপুরগী ৩৪শুবা মপোক কুমওনগা লোয়ননা চহীগী মীফম ঙসি ফেব্রুৱারী ২০ নোংমাইজীং নুমিৎ সিল্লুপকী কম্যুনিটি হোল লক্ষীপুরদা পাঙথোকখ্রে। থৌরম পরেংগী মতুং ইন্না অয়ুকতা সিল্লুপকী প্রেসিদেন্ট অরাম্বম গৌরগোপাল সিংহনা ফিরাল চীংখৎখি অমসুং লৈখিদ্রবা অইবা অইবীশিং অমদি সিল্লুপকী লৈখিদ্রবা মেম্বরসিংগী মফমদা লৈ অমদি মৈরা কৎতুনা ইকায় খুম্নজখি।
মতুংদা সিল্লুপকী প্রেসিদেন্ট অরাম্বম গৌরগোপাল সিংহনা মীফম মপু ওইদুনা জেনরেল বোদিগী মীফম হৌখি। মীফমনা শ্রী লৌখাম মঙ্গী সিংহবু প্রেসিদেন্ট অমসুং শ্রী হাওরোংবম মনিগোপাল সিংহবু জেনরেল সেক্রেটরী খন্দুনা মীকোক ২১না শাবা থৌশিন কাঙলুপ অমা শেমখি। মীফমদা ৱারেপ ওইনা দূরদশর্ন সেটেলাইট চেনেলদা মনিপুরী থৌরম শন্দোকপীনবা হায়জবা, লক্ষীপুরদা এ আই আরগী এফ এম সেন্টর অমা লীংখৎনবা, আসাম পাব্লিক সাবির্স কমিসনগী পরিক্ষাদা মনিপুরীবু ইলেক্টিব সাবজেক্ট অমা ওইনা লৌখৎনবা হায়জবা, ঐইচ এস এল সি পরিক্ষাগী ৱাহংচে মৈতৈলোনদসু তৌবিনবা ৱাকৎপা, সিল্লুপকী লাইব্রেরী মপুঙ ফানা চৎথবা, খোরিরোল চাং নাইনা ফোঙনবা থৌরাং তৌবা অসিনচিংবা মরুওইবা ৱারেপ ১০ লৌখি।
ঙসিগী অফোঙবা মীফমদা শ্রী হাওবম গৌরহরি সিংহ অমসুং শ্রী চকপ্রম মোহন সিংহবু সাহিত্য ভূষণ অদুগা শ্রী মাইথাম মোহেন সিংহব বাদ্য ভূষণ উপাধি পীদুনা ইকাই খুম্নজখি।
ঙসি শ্রী ইঙুদম বিনোদনা তরাম্না তরাম্না ওকচবগী ৱারোল পীরবা তুংদা লূপকী জেনরেল সেক্রেটরী লোংজম গোপেন্দ্রনা চহিগী রিপোট অমসুং চাগা-চাদিং উৎখি।
থৌরমগা মরী লৈননা শ্রী ওইনাম নীলকণ্ঠ সিংহ অমসুং বরাক ভেলী মৈতৈ কনভেন্সনগী এদভাইজর ৱাংখেম শরৎচন্দ্রসু ৱা ঙাংখি।
নুংথিলদা আসাম য়ুনিভারসিটি, শিলচরগী প্রোফেসার ড. ৱারিবম রঘুমনিনা মোদারেটর ওইদুনা লৈখিদ্রবী মনিপুরী সাহিত্যগী শক্নাইরবা অইবী মহারাজকুমারী বিনোদিনী দেবীগী পুন্সি অমসুং সাহিত্য হায়বা হীরমদা সেমিনার অমসু পাঙথোকখি। নৈন-থৌরমসিদা থোকচোম বিশ্বনাথনা ৱাঙ্গোলসনা – লৈমা নিংথৌকোনগী মহারাজকুমারী বিনোদিনী হায়বা হীরমদা অদুগা এম সি ডি কোলেজ সোনাইগী মনিপুরী দিপাটর্মেন্টকী হেড ঙাঙোম বসন্ট কুমারনা বিনোদিনীগী বড় সাহেব ওংবী সনাতোম্বী হায়বা হীরমদা চে পাথোকখি।
থৌরমসিদা মনিপুর য়ুনিভারসিটিগী প্রোফেসার নহাকপম অরুনা দেবীনা অখন্নবা অতিথি ওইনা শরুক য়াখি।
থৌরমসিগী মনুং চন্না খুন্দ্রাকপম মনিস্না সিংহনা ইবা বরাক তম্পাক্কী মনিপুরী সাহিত্যদা মীৎয়েং অমা হায়বা লাইরিক অমা অমসুং অইবা কৈসাম প্রিয়োকুমারগী ৱারীমচা লাইরিক নোংদি তারকখিদ্রে হায়বা লাইরিক্কী ৱাংলালোনদা শ্রী ওইনাম নীলকণ্ঠনা হন্দোকপা বৃস্টি এলোনা হায়বা লাইরিক অমসু মাইখুম হাংদোকখি।
সিল্লুপকী জেনরেল সেক্রেটরী লোংজম গোপেন্দ্রনা থাগৎ ৱারোল পীখিবগা লোয়ননা ঙসি নোংমা চুপ্না পাঙথোকখিবা থৌরম চীং লেম্না লোয়শিনখি। (সোরস্ : লক্ষীপুর-ওনলাইন)

1 comment:

  1. ওজা দোরেন

    মসি অফবা থৌরাংনি. ওজাগী অফবা প্রোজেক্টশিং শেল লৈতবনা মপূং ফাহনবা ঙমদবনি হায়বা খঙজৈ. অদুম্ ওইনমক্ ওজানা অস্বাইফাওবা ঙম্বসি অতৈনা ঙম্বা নত্তে.

    ওজা দোরেনগী হোতনজমলদু মমল লৈনা শীংথাজরি.

    -হোদাম্বা

    ReplyDelete

Comments ...