Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri.

  || BREAKING NEWS ||   <<< Health Ministry opens dedicated Helpline for quiries on Novel #Coronavirus. 24x7 Call Centre is active for responding to queries on the virus. +91-11-23978046 <<< আসাম সরকারনা অল্ফাগী মকোক পরেশ বরুৱাদা থোরক্তুনা শান্তিগী ৱারী শান্ননবা আপিল তৌরি। অসোমদা গুৱাহাতিদা পাউমীশিংগা ৱারী শান্নবা অমদা রাজ্যগী শেলথুম মন্ত্রি অমসুং নোর্থ ইস্ট দেমোক্রেটিক এল্লাইয়েন্সকী কনভেনর হিমন্ত বিশ্ব শর্মানা মণিপুরগী লালহৌলুপশিংদসু থোরক্তুনা ৱারী শান্ননবা আপিল তৌরি।<<<

November 05, 2019

বরাক তম্পাক্কী খোমজিনবা পাউ ৫-১১-২০১৯


বরাক তম্পাক্কী
খোমজিনবা পাউ
-১১-২০১৯

নভেম্বরগী ১১ দা সিঙ্গেরবন্দ হায়স্কুলগী দাইমোন্দ জুবিলি থৌরম হৌদোক্লগনি।
সিঙ্গেরবন্দ হায়স্কুল (ফাইল ফোতো)
⧭⧪  সিঙ্গেরবন্দ হায়স্কুলগী দাইমোন্দ জুবিলি থৌরমগা মরী লৈননা চৎলিবা নভেম্বর অমসুং দিসেম্বরদা তোঙান তোঙানবা থৌরম কয়ামরুম পাঙথোক্কদৌরি। লাক্লিবা নভেম্বরগী তাং ১১ নিংথৌকাবা অয়ুক্কী পুং ৮ তাবদা স্কুলগী অজা মকোক কে. চম্পালাল সিংহনা ফিরাল চীংখৎতুনা থৌরম হৌদোক্কনি। নুমিৎসিগী হৌদোকপগী থৌরমদা কাছারগী দেপুতি কমিসনার লয়া মাদ্দুরী না অথোইবা মীথুংলেন অমসুং ইন্সপেক্টর অফ্ স্কুলস্ এস.ৱাই.এ. রহমান না ইকায় খুম্নবা মীথুং ওইনা শরুক য়ারগনি। ওর্গেনাইজিং কমিতিগী চেয়ারমেন প্রোঃ জি. নরহরি শর্মা না প্রেসাইদ তৌগনি। নুংথিলগী পুং ২ তাবদা জাতীগী শিক্ষা নিতিগী মতাংদা পাঙথোক্কদবা নৈন থৌরম অমদা পোৎথারবা অজা মকোক কে. বিরেন্দ্র সিংহ অমসুং পি. রাজেন্দ্র সিংহ ৱা ঙাংগনি।(www.lakhipuronline.in)

লখিপুর সিনিয়র সিতিজেনস্ ফোরামগী মীফম পাঙথোকখ্রে।
⧭⧪  লখিপুর সিনিয়র সিতিজেনস্ ফোরামগী মীফম অমা হৌখিবা নভেম্বরগী তাং ২ থাংজা নুমিত্তা রায় বাহাদুর বিপিন চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়দা পাঙথোকখ্রে। মীফমদা লখিপুর টাউনদা মহাত্মা গান্ধীগী মীতম খীনবা অমসুং গান্ধীজিগী মীংদা মীতিং হোল অমা শানবগী মতাংদা খন্নখি। লূপকী ৱার্কিং প্রেসিদেন্ট এ. বারী খান না ময়ায় তাংবল লৌদুনা পাঙথোকখিবা থৌরমদা লখিপুর প্রাইমারী হেল্ঠ সেন্টর অসি ফমুং ১০০ লৈবা হোসপিতালদা ওন্থোকপা, সিঙ্গেরবন্দদা বরাক তুরেলগী তোর্বান নীঙখায়বা থীংবা অমসুং লখিপুর সহর ঈশিং পীবগী অনৌবা থৌরাং অথুবা মতমদা হৌগৎনবা দাবী তৌখি। থৌরমদা কে.ঐইচ. গৌরহরী সিংহ, এম. গৌরমনি সিংহ, ঝর্ণা রায় চৌধুরী, আই. কান্ত সিংহ নচিংবা মীওই কয়ানা ৱা ঙাংখি।(www.lakhipuronline.in)

য়ুমশাকৈশাদগী হৌদুনা লম তকথোকপগী খোঙজং হৌরগনি।
⧭⧪ লখিপুর, পোইলাপুল অমসুং ফুলেরতলগী মফম খরদা লম খোপচিন্নরকপদগী চৎথোক চৎশিনদা খুদোং চাদবা মায়োক্নরকপা অসি থীংনবগী পান্দমদা লাক্লিবা নভেম্বরগী তাং ৬ য়ুমশাকৈশা নুমিত্তগী হৌদুনা লম তকথোকপগী খোঙজং হৌগদৌরি। হায়রিবা খোঙজং অসিবু শান্তি লৈনা পাঙথোকপা ঙম্নবগী দমক নিকুঞ্জ কুমার দাস পু মেজিস্ট্রেট ওইনা হাপখ্রে। (www.lakhipuronline.in)

মিদ-দে-মিল গী চানবা পোৎলম এনজিওনা য়েল্লকপদা য়ানিংদবা ফোঙদোক্নখ্রে।
⧭⧪  হৌখিবা নিংথৌকাবা নুমিৎ নভেম্বরগী তাং ৪ দা আকৃতি হায়বা এনজিও অমনা মিদ-দে-মিল গী অঙাংশিংদা চাননবা পোৎলম পীজবগা মরী লৈননা শিলচর সহরগী মফম খরদা য়ানিংদবা ফোঙদোক্নখ্রে। ছাত্র মশীং য়াম্বা মহৈশঙ খরদি চানবা ফংদনা য়ুমদা হনখিবা য়াওনখি। খরদনা য়েল্লমখিবা চানবা পোৎকী চাং লিকমনবদগী চাবা ফংদবা অঙাং য়াওনখি অদুগা মহৈশঙ খরদনা পোৎলমশিং অদু অঙাং চাবদা মতীক চাদে হায়বগী ৱাকৎ ফোংদোক্নখি হায়রি। মপুং ওইনা শিলচরদা এনজিও না মিদ-দে-মিল পীজবা য়ানিংদবা ফোঙদোকখি।
অসোমদা শ্রীকোণা দা মিদ-দে-মিল পুদুনা লাকখিবা ভেন অমা চাকথোংবীশিংনা থৎতুনা য়ানিংদবগী খোল্লাও লাউখি।(www.lakhipuronline.in)

 Pao sing asi ga loinana atei e-pao gi damak