Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   # ট্রাইবেল নুপীমচা অমবু ফম্লানবীরগা হাত্তোকপনি হায়বগী মতাংদা মীওই ৩ ফারে। ### লোৱার হাফলোংদা দুকান ১২ মৈনা তুম্না চাকখ্রে। ### নহারোল খোরিরোল সিল্লুপনা মনিপুরী শৈরেংগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে। ### কামরাঙ্গাদা ইমোইনু চা মনা পুথোকপা হৌখ্রে। ### শকখঙদবা নুপীগী অশিবা হকচাং অনি ফংলে। ### রাজ্যগী বিধানসভা সিট মরিগী হয়েং পাঙথোক্কদবা মীখলগী শেমশাবা লোইরে।ভোটর আই দি ওনলাইনদা ভেরিফিকেসন তৌবগী মতম নভেম্বরগী তাং ১৮ ফাওবা শাংদোকহনখ্রে। #

July 12, 2018

বরাক তম্পাক্কী খোমজিনবা পাউ ১২-০৭-২০১৮


বরাক তম্পাক্কী
খোমজিনবা পাউ
১২-০৭-২০১৮


চীংননিঙাই ওইবা মওংদা নুপি অমসু ট্রেইন টোইলেট মনুংদা শিরগা লৈরমলে
⧭⧪ ঙরাংতা আসাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিতিগী মহৈরোই রাধাকুমারী ট্রেইনগী টোইলেত মনুংদা শিরগা লৈরম্বগী লংলা লংজিন পুথোকপা লোইদ্রিঙৈদা অতোপ্পা নুপী অমসু চীংননিঙাই ওইবা মওংদা ট্রেইন টোইলেট মনুংদা শিরবা লৈরমলে। জুলাই তাং ১১ য়ুমশাকৈশা নুমিৎতা চহী ৪৫রোম ওইগদবা নুপী অসি অবদ আসাম এক্সপ্রেসকী পোৎচৈ হাপ্পা কোচ্ অমগী টোইলেট মনুংদা মঙক্তা খুদৈনা চেৎনা লাকশিল্লগা শিরগা লৈরম্বা থেংনখ্রে। থোদোক অসি নুপী অসিবু ফম্লানবিরগা হাৎতোক্লম্বা ওইগনি হায়না চীংনরি। হঞ্জিন হঞ্জিন থোকচিল্লক্লিবা থৌদোক অসিনা মীয়ামদা থোইদোক্না মীপাইবা পোকহল্লে। পনবা য়াই, জুলাইগী তাং ১০ দা শিবসাগর জিলাগী সিমুলগুরী রেলৱে স্টেসনদা থোকখিবা থৌদোক অদুসু নুপীমচা অদুবু ফম্লানবিরবা মতুংদা হাত্তোক্লম্বা ওইরম্বা য়াই চীংনরি।(www.lakhipuronline.in)


আসামদগী বরাক তোখাইখিবনা ৱারোইশিন পুরক্কনিঃ আকসা
⧭⧪  এনআরসি অমসুং সিটিজেনসিপ বীলগী মতাংদা ব্রহ্মপুত্র তম্পাক্কগী মরক্তা ওইরকলিবা থোং মান্নদবগী ফিভম অসিনা আসামদগী বরাক তম্পাক তোখাইখিবনা অমত্তা ঙাইরবা ৱারোইশিন ওইগনি হায়না অল কাছার করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি স্টুদেন্টস্ এসোসিয়েসন (আকসা)গী ফাউন্দর প্রেসিদেন্ট প্রদীপ দত্ত রায়না ফোঙদোকখ্রে। সিটিজেনসিপ (এমেন্দমেন্ট) বীল ২০১৬গী মতাংদদি ঐখোয়না শৌগৎলি অদুবু ব্রহ্মপুত্র তম্পাক্কী মীওই কাংবু খরনদি তোঙানবা খোঙথাং অমদা চৎলি হায়না মহাক্না হায়খি। কাছার, করিমগঞ্জ অমসুং হাইলাকান্দি জিলা অহুম অসিনা পুল্লগা ওইরিবা বরাক তম্পাক অসিগা ব্রহ্মপুত্র তম্পাক্কা অসুম অসুম লাপথোক্নবগী মওং অমা লাক্লিবা অসিনা আকসানা দাবী অসি তৌবগী মতাং চারে হায়না শিলচরদা পাঙথোকখিবা পাউগী মীফম অমদা ফোঙদোকখি।(www.lakhipuronline.in)

বোম্বুলা থাবা থিংলুবা নুপা অমা মীয়াম চঙদুনা ফুবদা শিরে।
⧭⧪  লুহোংবগা মরী লৈননা বোম্বুলা থারিঙৈদা অথিংবা পীরুবা নুপা অমা ময়াম চংদুনা ফুবদগী শিরে। থৌদোক অদু হৌখিবা লৈবাকপোকপা নুমিৎকী নুমিদাংদা নলবাড়ীগী গুলারথোলদা থোকখিবনি। পাউগী মতুং ইন্না জতিন দাস (চহী ৩৫) কৌবা মীওই অমনা মহাক্কী য়ুমগী হেক মমাংদা থোকপা লুহোংবা অমগা মরী লৈননা অঙাং অমনা বোম্বুলা থারিঙৈদা শ্রীদাসনা বোম থাদনবা হায়খি। অদুবু লুহোংবা য়াওবা লাকপা ময়ায় কাবা নিশা থকচিন-চাশিল্লবা মীওই খরনা ফুবদা শ্রী জতীন দাস শিখিবনি হায়রি। থৌদোক অসিগা মরী লৈননা মুকলমুৱা পুলিস স্টেসনগী মনুং চনবদগী মীওই তরুক পুলিসনা ফাজিনখ্রে।(www.lakhipuronline.in)

ওজা লাইশ্রম দিলিপ লৈখিদ্রে।
⧭⧪ চান্দপুর কমলেশ্বরী হাইস্কুলগী থবক্তগী পোত্থারবা ওজা লাইশ্রম দিলিপ সিংহ হৌখিবা জুলাইগী তাং ৫ নুমিদাং পুং ১০ মখায়দা লৈখিদ্রে। মহাক মশাগী অনাবা অমনা মরম ওইরদুনা শিলচর ভেলি হোসপিতালদা লাইকন্নদুনা লৈরকখিবনি। লৈখিদবা মতমদা মশাগী চহী ৬২ শুখি। মহাক মতম খরা ওল ইন্দিয়া রেডিও, শিলচরগী মনিপুরী সেক্সনদা কেজুয়েল এনান্সার ওইনা মীয়ামগী সেবা তৌরম্মী। মহাক্না লৈখিদবদা ইমুং মনুং, নক্নবা মরী মতা, মরূপ মপাঙশিংনা অৱাবা ফোঙদোকলি।(www.lakhipuronline.in)

 Pao sing asi ga loinana atei e-pao gi damak 
No comments:

Post a Comment

Comments ...