Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri.

  || BREAKING NEWS ||   <<< Health Ministry opens dedicated Helpline for quiries on Novel #Coronavirus. 24x7 Call Centre is active for responding to queries on the virus. +91-11-23978046 <<< আসাম সরকারনা অল্ফাগী মকোক পরেশ বরুৱাদা থোরক্তুনা শান্তিগী ৱারী শান্ননবা আপিল তৌরি। অসোমদা গুৱাহাতিদা পাউমীশিংগা ৱারী শান্নবা অমদা রাজ্যগী শেলথুম মন্ত্রি অমসুং নোর্থ ইস্ট দেমোক্রেটিক এল্লাইয়েন্সকী কনভেনর হিমন্ত বিশ্ব শর্মানা মণিপুরগী লালহৌলুপশিংদসু থোরক্তুনা ৱারী শান্ননবা আপিল তৌরি।<<<

June 25, 2018

বরাক তম্পাক্কী খোমজিনবা পাউ খরা ২৫-০৬-২০১৮

বরাক তম্পাক্কী
খোমজিনবা পাউ খরা

২৫-০৬-২০১৮


মনা য়েন্থোকখিবগা লোয়ননা খোরিরোল ফোঙখ্রে।

⧭⧪  নহারোল খোরিরোল সিল্লূপ, অসমগী ৪২শুবা চহীগী মীফম লোইশিন-থৌরম ঙসি জুনগী তাং ২৪, ২০১৮ কাছার, লখিপুরদা লৈবা সিল্লূপকী মশাগী শঙলেন্দা পাঙথোকখ্রে। সিল্লূপকী প্রেসিদেন্ট লোংজম গোপেন্দ্রনা মীফম মপু অদুগা লখিপুর সাব-দিবিজনগী ই.এ.সি. মোঃ ৱাদিউল ইসলামনা অথোইবা মীথুংলেন ওইদুনা অফোঙবা মীফম পাঙথোকপা হৌখি। আসাম মনিপুরী সাহিত্য পরিষদকী জেনরেল সেক্রেটরী ঙাঙোম বসন্ত কুমার অমসুং মনিপুরী লিটরেরী ফোরাম, আসামগী প্রেসিদেন্ট কৈশাম বিদ্যাপতিনা মীথুং ওইনা থৌরমদা শরুক য়াখি। থৌরমদা শিল্লূপকী থা ৩/৩গী চেফোঙ "খোরিরোল" গী ৯৭/৯৮ শুবা মশিং অথোইবা মীথুংলেননা মাইখুম হাংদোকপিখি। 

কবি আব্দুস সহিদ চৌধুরী (ওইথংবা)
ৱারী লিবা সৌবাম খোইমু (ওইথংবা)
থৌরমগী মরুওইবা শরুক অমা ওইনা নহারোল খোরিরোল সিল্লূপ, অসমনা চহীসিদগী অহানবা ওইনা পীবা নীংশিং মনাশিংসু য়েন্থোকখি। ড. নোংথোম্বম নোনিগোপাল নীংশিং মনা (খোরিরোল) - ২০১৮ অমসুং সোরোকখাইবম মনিকচান্দ নীংশিং মনা (নাৎ) - ২০১৮ মথংশিৎনা কবি আব্দুস সহিদ চৌধুরী অমসুং ৱারী লিবা সৌবাম খোইমু দা খুৎশিন্নখি।
লৌখাম অতোলনা রিটার্নিং ওফিসার ওইরগা নহারোল খোরিরোল সিল্লূপ, অসমগী মীহুৎ ২১না শাবা ২০১৮-১৯ চহীগী অনৌবা থৌশিল কাংলুপ অমা শেমখি।
ইলাবন্ত য়ুম্নাম - প্রেসিদেন্ট, থোকচোম বিশ্বনাথ অমসুং কাঙবম বীরেন - ভাইস-প্রেসিদেন্ট, কোন্থৌজম নন্দবাবু - জেনরেল সেক্রেটরী, লাইশ্রম ওংবী বিনোদিনি অমসুং কে ইবুঙোমচা - এসিস্টেন্ট জেনরেল সেক্রেটরী অদুগা ইঙুদম নীলবীর বু ট্রেজারার ওইনা খনখি। মীফমনা মীওই ১৪ খকপু থৌশিল্লুপ অসিগী মেম্বর ওইনা খনখি।
নুংথিলগী সেসন্দা আব্দুস সহিদ চৌধুরী অমসুং ইলাবন্ত য়ুম্নামনা মোডরেতর ওইদুনা শৈরেং অমসুং ৱারীমচা পাবগী থৌরম অমসু পাঙথোকখি।
 
(www.lakhipuronline.in)

ইশিং ইচাউগী তেংবাং ওইনা লুপা কোতি ১০০ পীরগনিঃ মুখ্যমন্ত্রী।
⧭⧪  বরাক তম্পাক্কী জিলা অহুম কাছাড়, করিমগঞ্জ অমসুং হাইলাকান্দি গী ফিভম কোয়না য়েংশিল্লুরবা মতুংদা জিলা অহুম অসিগী তেংবাংগীদমক লুপা কোতি ১০০ পীরগনি হায়না মুখ্যন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালনা লাউথোক্লমলে। মতুং তাবদা ফিভমগী মতুং ইন্না তেংবাং মখা তানা পীখিগনি হায়না মহাক্না ফোঙদোক্লমখি । (www.lakhipuronline.in)

বেগ শিলচরদা লৈহৌরে অদুবু মুখ্যমন্ত্রীদি গুৱাহাতিদা থুংখ্রে।
⧭⧪মুখ্যমন্ত্রী গুৱাহাতিদা ঙরাং হনখ্রে অদুবু মহাক্কা লোয়নরকখিবা লাগেজ্তি শিলচর এরোপ্লেন তাফমদা লৈহৌরে। ঙরাং নোংমাইজিংগী নুংথিলদা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল গুম্ভীরগ্রাম এরোপ্লেন তাফমদগী চার্টার্ড প্লেনদা গুৱাহাতি গোপীনাথ বরদলৈ ইন্ট্রনেসনেল এরোপ্লেন তাফম তান্না পাইখিবনি। অদুবু সিকিউরিটি চেক-আপ মতমদা মহাক্কী বেগশিং অদু থমহৌবনি। মখা তানা বেগ অদু জিলা প্রাসাসননা মুখ্যমন্‌ত্রীগী মনাকতা য়ৌহনগনি হায়না পাউ অসিনা মখা তারি।(www.lakhipuronline.in)

হৌজিক ওইরিবা ফিভমগী মতাংদা সেমিনার পাঙথোকখ্রে। 
⧭⧪অসম অমসুং মনিপুরদা লৈরিবা বেঙ্গলিশিংগী হৌজিক ওইরিবা ফিভমগী মতাংদা কলকাতা প্রেস ক্লাবতা হিউমেন প্রতেক্সন এন্দ এৱারনেস ওর্গেনাইজেসন হাইরিবা লূপ অসিনা শিল্লাংদুনা হৌখিবা থাংজা নুমিত্তা সেমিনার অমা পাঙথোকখ্রে। সেমিনার অদুদা আসাম ইউনিভার্সিতিগী হান্নগী ভাইস চেন্সেলার ড. তপধির ভট্টচার্য্য অমসুং মনিপুর বেঙ্গলি স্টুদেন্টস্ ইউনিওনগী জেনরেল সেক্রেটরী আহমদ আলি ৱা ঙাংখি। (www.lakhipuronline.in)

লখিপুরদা এনআরসিগী মতাংদা মীফম পাঙথোকখ্রে।
⧭⧪ লখিপুরদা এনঅারসিগী মরী লৈননা মীয়ামবু ভাব তাহন্নবগী পান্দমদা মীফম ব্লোক অনিদা পাঙথোকখ্রে। বিন্নাকান্দি অমসুং লখিপুরদা ওইখিবা মীফমদা লখিপুরগী এসদিও জে আর লালসিম, বিজেপিগী নেতা থোইবা সিংহ, বিদিও অমলি শর্মা, সার্কল অফিসার প্রদীপ কুমার গুপ্তা অসিনচিংবা মরুওইবা মীওই কয়ানা শরুক য়াখি। (www.lakhipuronline.in)

ফিফা ৱার্ল্দ কাপ ২০১৮
⧭⧪ ফিফা ৱার্ল্দ কাপ ২০১৮ ঙরাং সন্ধ্যা পুং ৫-৩০দা শান্নখিবা গ্রুপ জি গী মেচ অমদা ইংলেন্দনা পানামাবু  পাঞ্জল ৬ - ১ দা থোইখ্রে। নুমিদাং পুং ৮-৩০দা শান্নখিবা গ্রুপ এইচ গী মেচতা জাপান অমসুং সেনেগল গোল অনী অনী চন্নরগ দ্রো ওইখি। মতুংদা নুমিদাং পুং ১১-৩০দা শান্নখিবা গরুপ এইচ গী মেচ অমদা কলম্বীয়ানা পোলেন্দবু পাঞ্জল ৩ - ০  দা থোইখি। (www.lakhipuronline.in)

⧭⧪ ঙসি  নিংথৌকাবা নুমিৎ নুমিদাং পুং ৭-৩০ তাবদা গ্রুপ এ গী মেচ অমদা সাউদি আরবিয়াগা ইজিপ্তকা অদুগা মতম অসিমক্তা উরুগুৱেগা রুসিয়াগা শান্নগনি। নুমিদাং পুং ১১-৩০ দা গ্রপ বিগী মেচতা মোরোক্কো অমসুং স্পেইন অদুগা মতম অসিমক্তা গ্রুপ অসিগী ইরানগা পোর্তুগালগা থেংনরগনি। (www.lakhipuronline.in)

mathakki pao sing asiga mari leinaba newspaper sing pdf ta panabagi damak Lakhipuronline android app install toubiyu CLICK HERE