Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   # ট্রাইবেল নুপীমচা অমবু ফম্লানবীরগা হাত্তোকপনি হায়বগী মতাংদা মীওই ৩ ফারে। ### লোৱার হাফলোংদা দুকান ১২ মৈনা তুম্না চাকখ্রে। ### নহারোল খোরিরোল সিল্লুপনা মনিপুরী শৈরেংগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে। ### কামরাঙ্গাদা ইমোইনু চা মনা পুথোকপা হৌখ্রে। ### শকখঙদবা নুপীগী অশিবা হকচাং অনি ফংলে। ### রাজ্যগী বিধানসভা সিট মরিগী হয়েং পাঙথোক্কদবা মীখলগী শেমশাবা লোইরে।ভোটর আই দি ওনলাইনদা ভেরিফিকেসন তৌবগী মতম নভেম্বরগী তাং ১৮ ফাওবা শাংদোকহনখ্রে। #

May 23, 2018

নিপা ভাইরাস কেরলাদগী কর্ণাটক য়ৌরক্লে? দব্লিউ.ঐইচ.ও.নদি থোইদোক্না মীপাইনিঙাই ওইদ্রে হায়রি।


ঈ পরিক্ষা তৌবগী রিপোর্ট হৌজিকফাওবা লাকত্রবসু মীওই অনিগী মশাদা নিপা ভাইরাস চঙলকপগী খুদম চাংদম উবা ফংলে। মখোয় অনিগী মনুংদা অমদি কেরলাদগী হল্লকপতা ঙাইবনা অতৈসু চীংনবা ফাওহল্লে।
হৌখিবা চয়োলদগী কেরলাগী কোঝিকোড়দা নিপা ভাইরাস শন্দোরকপা থেংনখি। কেরলাদা মহীক অসিনা মরম ওইরদুনা মীওই ১০ শিহনখ্রে। হৈরা চাবা শেকপী অমসুং ওক তগী শন্দোরকপনি হায়রিবা ভাইরাস অসিনা লৈবাক অসিগী মফম অতৈদসু শন্দোরকপা য়াবগী অকিবা লৈরি। কর্ণাটককী মীওই অনি ভাইরাস অসিনা নারে হায়না চীংনরিবা অদুগী মনুংদা অমদি চহী ২০গী নুপীমচানি। মহাক হন্দক্তা কোঝিকোড়গী পেরামব্রা হোসপিতালদা ভাইরাস অসিনা লৈখিদ্রবী লিনা কৌবী নর্স অদুগা শোক্ন-পন্ন তৌরুবনি। অতোপ্পা অদুনা চহী ৭৫গী অহলনি। মখোয় অনিমক্কী ঈগী সেম্পল পুনেগী নেসনেল ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলোজিদা থাখ্রে। তামিলনাদু, কর্ণাটক, পুদুচেরীদা কেন্দ্র সরকারগী মাইগৈদগী নিপা ভাইরাসকী মতাংদা থোইদোক্না কিনিঙাই ওইদ্রি হায়না লাউথোকচরবসু মফম অসিগী লনাই অমসুং সরকারগী লায়েংশঙশিংদা মীকুপ নাহুম শিংনা লৈনবদি খঙহনখ্রে।

চেকশিনবদি তঙাইফদে অদুবু থোইদোক্না মীপাইনিঙাইদি ওইদে হায়না ৱার্লদ হেল্থ ওর্গেনাইজেসনগী তীম অদুবু লুচিংলিবা এন. দেবদাসননা ফোঙদোকখি। 

মহিক অসি শন্দোকপগী মওং অসি ঐইচৱানএনৱান(H1N1) নত্রগা সার্স(SARS) গুম্না নুংশিৎতা শন্দোকপা ওইদবনা থোইদোক্না মীপাইনিঙাইদি ওইদে অদুবু মহীক অসিগা হকথেংননা শোক্ন পন্নবা তৌরুদনবা চেকশিন থৌরাং লৌখৎকদবনি হায়খি।

নিপা ভাইরাস শন্দোরকপগী মতাংদা অকি-তুজুংনিঙাই ওইবা  অরানবা ইপাউ শন্দোকপা মীওইশিংদা পুলিসকী মাইগৈদগী চেকশিন-ৱা পীরি। 


নিপা ভাইরাসকী মতাংদা খঙজিনগদবা মঙা
 • হৈরা চাবা শেকপীদগী ওকতা অমসুং ওকতগী মীওইবদা শন্দোরকপা নিপা ভাইরাসনা মীওইবদা য়াম্না তাঙনা থোকপা থোপকী অরুম মখল অমনা নাহল্লি।
 • অকনবা অরুম লাইহৌ, কোক চীকপা, নিংশা শ্বোর হোনবদা নুঙাইতবা অসিনচিংবসি নিপা ভাইরাসনা নাবগী খুদম চাংদমনি।
 • হৌজিকমক্কী ওইনদি নিপা ভাইরাসকী তীকা/হিদাক থোকত্রি।
 • ভাইরাস অসি ইহান হানবা ওইনা খৃঃকুমজা ১৯৯৮দা মালয়েসিয়াগী কাম্পুং সুঙাই নিপা হায়রিবা মফম অসিদা ওক মখল খরদা নাবা থেংনখি।
 • হন্দক্কীসিগী মমাংদা বাংলাদেসকী মফম খরদা খৃঃকুমজা ২০০৪ দা মহীক অসি শন্দোরকপা থেংনখি।

মহিকসিগী লাইওং
 • অরুম, কোকচিকপা, ওবা অমসুং চোকথবা।
 • মীওই খরদা ইপীলেপসিগী লাইওংগা মান্ননা উৎপা য়াই।
 • নুমিৎ ১০ দগী ১২ নি ফাওবা হায়রিবা মওংসি উৎথোক্কনি।
 • খঙহৌদনা ৱান্থরকপা।
 • থোপকী অরুমনা মরম ওইদুনা কাইনথংদা শিবা য়াই।

ভারত্তা মহিকসিনা চঙলকখিবা
 • খৃঃকুমজা ২০০১দা নোংচুপ বেঙ্গলগী শিলিগুরীদা মহীক অসিনা মীওই ৬৬ নাহনখি, ৪৫ শিখি।
 • খৃঃকুমজা ২০১১দা বাংলাদেসতা মহীক অসিনা মীওই ৫৬ নাহনখি, ৫০ শিখি।

করম্না ঙাকথোক্কনি

মহীক অসি শন্দোরকলে হায়বা খঙলবদি -
 • য়াম্না মরৈ মুন্না ফুৎপা চাক, এঞ্ছাং চাবা।
 • চৎথোকপদা মাস্ক উপ্পা।
 • ওক লোইবা মফম অমসুং মসিগা হকথেংননা শোক্নহন্দবা।
 • অশঙবা উহৈ ৱাহৈ মতম খরা চাবা লেপ্পা। 

লখিপুরওনলাইন গী ফেসবুক পেজ লাইক তৌবিউ।

***Download Lakhipuronline Android App from Google Play store  CLICK HERE


No comments:

Post a Comment

Comments ...