Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   # ট্রাইবেল নুপীমচা অমবু ফম্লানবীরগা হাত্তোকপনি হায়বগী মতাংদা মীওই ৩ ফারে। ### লোৱার হাফলোংদা দুকান ১২ মৈনা তুম্না চাকখ্রে। ### নহারোল খোরিরোল সিল্লুপনা মনিপুরী শৈরেংগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে। ### কামরাঙ্গাদা ইমোইনু চা মনা পুথোকপা হৌখ্রে। ### শকখঙদবা নুপীগী অশিবা হকচাং অনি ফংলে। ### রাজ্যগী বিধানসভা সিট মরিগী হয়েং পাঙথোক্কদবা মীখলগী শেমশাবা লোইরে।ভোটর আই দি ওনলাইনদা ভেরিফিকেসন তৌবগী মতম নভেম্বরগী তাং ১৮ ফাওবা শাংদোকহনখ্রে। #

January 31, 2018

চহী ১৫০গী মতুংদা অতিয়াদা য়াম্না তাঙনা থোকপা থৌদোক অমা ঙসি নুমিদাং উগদৌরি।

ঙসি জনুৱারী ৩১, য়ুমশাকৈশা নুমিৎ নুমিদাংৱাইরমগী মতমদা অতিয়াদা য়াম্না তাঙনা থোকপা মওংগী মপুঙ ফাবা থাগী গ্রহন লৈবাক শিনবা থুংনা উবা ফংলগনি। মসিগা লোয়ননা থাগী মচুদা ঈ-মচু হায়রপ চঙবা অমসুং সুপারমুন, ব্লু-মুন গী শক্তমসু মীয়ামনা উবা ফংগদৌরি। মসিবু ইংরাজিদা পুল্লপ্না সুপার-ব্লু-ব্লাদ মুন হায়রগসু খঙনরি। থানা পৃথিবীবু কোয়না চৎপগী লম্বীদা পৃথিবীগী মনাকতা য়াম্না নক্না লৈরিঙৈদা পূর্ণিমা ওইরবদি মদু অতৈ মহৌশা পূর্ণিমাদগী থোইনা হেন্না ঙান্না অমসুং চাউনসু উই। মসিদা হান্নদগী শরুক ১৪ চাউনা অমসুং শরুক ৩০ হেন্না ঙান্না উগনি।(www.lakhipuronline.in
জনুৱারী তাং ৩০ অসি থানা পৃথিবীগী মনাকতা খ্বাইদগী নক্না লৈবা নুমিৎনি। মসিমক্নবু জনুৱারী তাং ৩১গী পূর্ণিমা অসিবু সুপারমুন হায়নরিবনি। ইংলিস কেলেন্দারগী মতুং ইন্না থা অমদা করিগুম্বা পূর্ণিমা অনিরক ওইরবদি অনিশুবা পূর্ণিমা অদুবু ব্লু-মুন হায়রগা খঙনৈ। 
চহী ১৯গী মনুংদা অসিগুম্বা ব্লু-মুন অসি তরেৎলক ওইবগী পাউদম লৈরি। অদুবু ব্লু-মুন হায়রগা থাবু হিগোক মচু ওইনা উবগী ৱাফমদি নত্তে। ঙসি জনুৱারী তাং৩১ য়ুমশাকৈশা নুমিৎকী নুংথিল পুং ৫ মিনিট ১৮ দগী থাদা গ্রহন লাকপা হৌগনি। পুং ৬ মিনিট ২১ দগী মপুঙ ফাবা চন্দ্রগ্রহন উবা ফংগনি। মপুং ফাবা থাগী গ্রহন অসি পুং ৭ কা মিনিট ৩৮ ফাওবা চৎথরগা পুং ৮ গা মিনিট ৪২ দা থানা পৃথিবীগী মরুমদগী অসুম-অসুম থোকখিগনি। ৱাফম অমনা মপুঙ ফাবা চন্দ্রগ্রহন অসি থোকপা মতমদা নুমিৎকী মঙালগী মচু তরেৎকী মনুংদা খামেন মচু অমসুং হিগোক মচুনা খ্বাইদগী হেন্না অদুগা অঙাংবা অমসুং কমলা মচুনা খ্বাইদগী লিক্না চাইথোকপা থেংনৈ। হায়রিবা অঙাংবা অমসুং কমলা মচু অসি পৃথিবীগী নুংশিৎকী কুয়োমদগী থক্তোরক্লগা থাগী লৈমায়দা তাবা উবা ফংগনি। থৌওং মসিনা থাবু পৃথিবীদগী য়েংবদা ঈ মচু হায়রপ চঙনা উহল্লি। মসিবুনি ঐখোয়না ব্লাদ মুন হায়নরিবসি। (www.lakhipuronline.in

লখিপুরওনলাইন গী ফেসবুক পেজ লাইক তৌবিউ।

No comments:

Post a Comment

Comments ...