Lakhipuronline

First bilingual News blog of North East India, breaking news in English & Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   নভেম্বরগী ২১দগী নুমিৎ তরানি চুপ্না ইম্ফালগী তোঙান তোঙানবা মপম অহুমদা মনিপুর সঙাই ফেস্টিবেল পাঙথোক্লগনি। ।।।।।। লোকসভাগী নিংথম মীফম দিসেম্বরগী তাং ১১দগী হৌরগনি। ।।।।।। আসাম সিভিল সার্ভিস পরিক্ষাদা হাইলাকান্দিগী মারিয়া তানিম না খ্বাইগী মকোক থোংলে অদুগা শিলচরগী কৈশাম ঈশান সিংহ তরেৎসুবা পোজিসনদা মায়পাকলকলে। ।।।।।।। এমসি মেরি কোম য়াওনা ভারতকী নুপী বোক্সর মরি নিউদিল্লিদা শান্নরিবা ৱুমেন্স ৱার্লদ বোক্সিং চেম্পিয়নশিপকী ক্বাটর ফাইনেলদা খোঙথাংজিনখ্রে।

September 30, 2018

লময়ানবা হিজম ইরাবতকী মপোক কুমওন লখিপুর কাছারদসু পাঙথোকখ্রে।


লময়ানবা হিজম ইরাবতকী ১২২ শুবা মপোক কুমওন থৌরম ঙসি সেপ্তেম্বরগী তাং ৩০, ২০১৮ইং নোংমাইজিং নুমিৎ, নহারোল খোরিরোল সিল্লুপ আসাম, লখিপুর অমসুং জননেতা ইরাবত মেমোরিয়েল সোসাইতি, লখিপুরনা শিল্লাংদুনা খোরিরোলগী শঙলেন লখিপুর কাছারদা পাঙথোকখ্রে।

মশাগী ওইজবা খুদিংমক থাদোক্তুনা মণিপুরীশিংগী হিরম খুদিংমক্তা লুচিংখিবা হিজম ইরাবতকী মীতমদা লৈ-শু কৎতুনা ইকাই খুম্নজবগা লোয়ননা নহারোল খোরিরোল সিল্লুপকী প্রেসিদেন্ট য়ুম্নাম ইলাবন্তনা সিল্লুপকী ফিরাল চিংখৎতুনা নুমিৎসিগী থৌরম হৌদোকখি।

অয়ুক্কী থৌরমদা আসাম মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ লখিপুর দিস্ট্রিক কমিতিগী প্রেসিদেন্ট নাওরেম কুলজিৎ, পোত্থারবা লেফটেনেন্ট কর্ণেল অরাম্বম গৌরকিশ্বর সিংহ অমসুং সেন্ট্রেল এক্সাইজকী পোত্থারবা এসিস্টেন্ট কমিসনার ইঙুদম তরুণ সিংহনা প্রেসিদিয়ামগী মেম্বর ওইখিবগা লোয়ননা নহারোল খোরিরোল সিল্লুপকী প্রেসিদেন্ট য়ুম্নাম ইলাবন্তনা মীফম মপু ওইনা শরুক য়াখি।

অতিথিশিংনা মৈরা চুখৎলবা মতুংদা লুক্রাম বিরজিৎ অমসুং মহাক্কী কাংবুনা থাঙ্গোল অদো ময়া থাংলো থৌনা হায়না শৈহৌবা শৈহৌ ঈশৈ শকখি।

ইরাবত মেমোরিয়েল সেলেব্রেসন রিসেপসন কমিতিগী চেয়ারমেন ইঙুদম বিনোদনা মীয়ামদা ৱাহৌদোক ৱারোল পিখি।

মনিপুরী লেঙ্গুয়েজ এদভাইজরি বোর্দ সাহিত্য একাদেমী নিউ দিল্লিগী মেম্বর থোকচোম বিশ্বনাথনা ৱাতেমবিদুনা খন্ননৈবগী থৌরম অমসু পাঙথোকখি।

খন্ননৈনবগী থৌরমদা অখন্নবা ৱাঙাংলোই ওইনা জনতা কোলেজ কাবুগঞ্জ সোনাইগী এসি প্রোফেসর ডা. এনদি হোদাম্বা না মপান মনিপুরদা লময়ানবা ইরাবতকী রাজনিতি খোংচৎ হায়বা হীরমদা অদুগা পিকে কোলেজ সিঙ্গেরবন্দগী প্রিন্সিপাল ইঙুদম নীলবীরনা লুচিংবা অমা ওইনা ইরাবত হায়বা হীরমদা চে পাথোকখি।

থৌরমগা মরী লৈননা লময়ানবা হিজম ইরাবতকী মরমদা আসাম মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ লখিপুর দিস্ট্রিক কমিতিগী জেনরেল সেক্রেটরী সাগপম বিরেন, সিঙ্গেরবন্দ হায়স্কুলগী হেদমাস্টার কৈসাম চাম্পালাল, কবি ক্ষেত্রিময়ুম নবীন, ইঙুদম সতীসচন্দ্র, লৌখাম মঙ্গী, জি নরহরী শর্মা নচিংবা অখন্নবা মীওইশিংনা ৱা ঙাংখি।

নুংথিলদা শক্নাইরবা কবি য়ুম্নাম ইলাবন্তনা ৱাতেম্বীদুনা সাহিত্যগী থৌরম অমসু পাঙথোকখি।

নহারোল খোরিরোল শিল্লুপ লখিপুরগী জেনরেল সেক্রেতরি কোন্থৌজম নন্দবাবুনা মীয়ামদা থাগৎ ৱাহৈ ফোঙদোকখিবগা লোয়ননা নুমিৎসিগী থৌরম চীঙ লেম্না লোইশিনখি।

Pao sing asi ga loinana atei e-pao gi damak
Lakhipuronline android app install toubiyu CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Comments ...