Barak Tampak ki Khomjinba Pao - 5 July 2020
Barak Tampak ki Khomjinba Pao - 4 July 2020
Barak Tampak ki Khomjinba Pao  - 3 July 2020
Barak Tampak ki Khomjinba Pao - 2 July 2020
Barak Tampak ki Khomjinba Pao - 1 July 2020
রেবিজ ভেক্সিন পুথোকখিবগী পুক্নিং নুংশিখ্রবা ৱারী অমা।
কোরোনাভাইরাস ট্রেক তৌনবা মোবাইল এপ্ আরোগ্যা সেতু