Breaking News

আসামগী মোরানদা পাঙথোকখিবা তায়কোন্দো চেম্পীয়নসিপতা মায়পাক্লকখ্রবা সান্নরোইশিংবু নোংথাংলৈমা বনতারাপুরনা তরাম্না ওকখ্রে।

লখিপুরওনলাইন দিজিতেল দেস্কঃ আসামগী মোরানদা হৌখিবা দিসেম্বরগী ২৪ দগী ২৬ ফাওবা পাঙথোকখিবা ওপেন ইন্টর স্কুল নেসনেল তায়কোন্দো চেম্পীয়নসিপ ২০২১ দা মায়পাক্লকখ্রবা বনতারাপুরগী সান্নরোইশিংবু তরাম্না ওকখ্রে। হায়রিবা চেম্পীয়নসিপ অসিদা 
ক্ষেত্রিময়ুম রোসন না গোল মেদেল
এল থোইবা সিংহ না গোল্ড অমসুং সিলভর মেদেল
এল প্রসান্ত সিংহ  সিলভর মেদেল
পিঐইচ নীহার সিংহ সিলভর মেদেল
এ সনামনি সিংহ না ব্রোঞ্জ মেদেল অদুগা
এল অয়ুস সিংহ না ব্রোঞ্জ মেদেল অনি লৌরকখি। 
মায়পাক্লকখ্রবা শান্নরোইশিং অসিবু জনুৱারীগী তাং ২ নোংমাইজিং নুমিত্তা নোংথাংলৈমা বনতারাপুরনা শিল্লাংদুনা তরাম্না ওকপগী থৌরম অমা বনতারাপুর এমই স্কুলদা লূপকী প্রেসিদেন্ট হাওরোংবম বিমোল সিংহনা মীফম মপু ওইদুনা পাঙথোকখ্রে। 
হায়রিবা থৌরম অসিদা ঐইচ অমরেন্দ্র সিংহ জ্যোতিষ শাস্ত্রী না চীফ গেস্ত, অক্সফোর্দ সিনিয়র সেকেন্দরী স্কুল সিলচরগী প্রিন্সিপাল এনজি নবনি সিংহ, সুমিত রায়, ইউ রাজকুমার সিংহ অমসুং কাছার দিস্ট্রিক তায়কোন্দো এসোসিয়েসনগী জেনরেল সেক্রেতরী রুপালি দাস না গেস্ত অফ ওনর অদুগা ইন্সট্রাক্তর গোবিন্দ দেব না স্পিসিয়েল গেস্ত ওইনা শরুক য়াখি। ইউ মনিকুমার সিংহ অমসুং ফমবাক্কী গেস্তশিংনা মায়পাক্লকখ্রবা শান্নরোইশিং অদুবু থাগৎ ৱাহৈ কয়া ফোঙদোকখি।
অরোয়বদা শান্নরোইশিংদা লেঙয়ান ফি গা লোয়ননা ফেলিসিতেসন সার্তিফিকেত অমমম খুদোল তমখি হায়না নোংথাংলৈমা বনতারাপুরগী জেনরেল সেক্রেটরী লাইশ্রম বিমোল সিংহ গী চেরোল অমদা ফোঙদোরকলি। Video Link > https://youtu.be/LF8w2ODdJ_U