Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   # ট্রাইবেল নুপীমচা অমবু ফম্লানবীরগা হাত্তোকপনি হায়বগী মতাংদা মীওই ৩ ফারে। ### লোৱার হাফলোংদা দুকান ১২ মৈনা তুম্না চাকখ্রে। ### নহারোল খোরিরোল সিল্লুপনা মনিপুরী শৈরেংগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে। ### কামরাঙ্গাদা ইমোইনু চা মনা পুথোকপা হৌখ্রে। ### শকখঙদবা নুপীগী অশিবা হকচাং অনি ফংলে। ### রাজ্যগী বিধানসভা সিট মরিগী হয়েং পাঙথোক্কদবা মীখলগী শেমশাবা লোইরে।ভোটর আই দি ওনলাইনদা ভেরিফিকেসন তৌবগী মতম নভেম্বরগী তাং ১৮ ফাওবা শাংদোকহনখ্রে। #

October 01, 2019

শোলেদা কালিয়াগী শক্তম লাংদুনা মীয়ামগী পুক্নিং চীংশিনখিবা বিজু খোটে লৈখিদ্রে।


মারাঠী অমসুং হিন্দি ফিল্মগী তায়বঙদা মমিং লৈরবা এক্টর বিজু খোটে লৈখিদ্রে। লৈখিদবা মতমদা মশাগী চহী ৭৮ শুখ্রে। ১৯৭৫ গী মতমদা শোলে ফিল্মদা কালিয়াগী শক্তম লাংদুনা পুক্নিং চীংশিনখিবা বিজু খোটে হৌখিবা  সেপ্তেম্বরগী তাং ৩০ নিংথৌকাবা নুমিৎ লৈখিদবনি। মহাক্কী মপাবুং নন্দু খোটে অমসুং মচে সুভা খোটে মীয়াম্না শকখঙনরিবা ফিল্মগী এক্টরনি।
১৯৬৪গী মতমদা পুথোকখিবা "য়া মাল্লিক" মহাক্কী অহানবা ফিল্মনি। "ফির হিরা ফেরী", "আন্দাজ অপনা অপনা" নচিংবা ফিল্ম য়াওনা অতৈ ফিল্ম ৩০০ দা বিজু খোটেনা শক্তম লাংখি।
কোমেদিগী রোলদা মহাক্কী খ্বাইদগী মীয়াম্না পাম্নখিবা মতাং অমা হায়বা তারবদি শোলে ফিল্মদা গব্বর সিংনা "কিটনে আদমী থে" হায়না হংলকপদা মহাক্না "দো, সর্দার" হায়না খুম্লকখিবা তাঞ্জা অদু য়েংলিবা মীয়ামগী নাকোংদা অদুম্মক য়ৈদুনা লৈহৌরি।
"আন্দাজ অপনা অপনা" ফিল্মদা মহাক্কী দাইলোগ্ "গলটিসে মিসটেক্ হোগয়া" হৌজিকসু মীয়ামনা নিংশিংনরি। বিজু খোটেগী অতৈ ফিল্মশিংদি "গোল মাল থ্রী", "আজব প্রেম কী গজব কাহানী", "মনি হে তো হোনি হে", "হাল্লা বোল", "গরম মসলা", "আমদানী আত্থান্নি খরচা রূপয়া", "ক্লাব সিক্সটি এন্দ চাইনা গেট" অসিনচিংবনি।
প্রিয়াঙ্কা চোপ্রাগী মারাঠি ফিল্ম "ভেন্টিলেটর" দসু সিরিস আপ্পা গী রোলদা বিজু খোটে য়াওরি।

No comments:

Post a Comment

Comments ...