Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri.

  || BREAKING NEWS ||   # দিসা রেপ কেসতা চেন্নবা মীওই মরিগী অশিবা হকচাং নিংথিনা থম্নবা তেলেঙ্গনা হায়কোর্তনা রাজ্য সরকারদা খঙহনখ্রে। # সাফ গেমসকী নুপীগী ফেন্সিংদা কাছার লখিপুরদগী থৌদাম কবিতা দেবী না সনাগী তকমান লৌরকলে। # আসামগী ঐইচ.এস.এল.সি. রুতিন থোকখ্রে ফেব্রুৱারীগী ১০দগী ২৯ ফাওবা পরিক্ষা ওইরগনি। #

January 31, 2019

লোকসভাগী মীখলগী মাঙওইননা কাঙলূপ মশেলগী ইরাং থোক্লকপা য়াবগী ৱাফম লৈঃ ইউএসএ ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট

(Representative Image)
চৎলিবা চহিসিদা মালেমগী করম্বা মফমদা করি খুদোং থিনিঙাই ওইবা থৌদোক থোক্লকপা য়াবগে হায়বগী মতাংদা আমেরিকাগী অরোনবা থীজিনবা কাংবু অমনা য়াম্না কুপ্না থিজিন্দুনা মদুগী রিপোর্ত অমা শেমখ্রে। রিপোর্ত অদুগী মনুং চন্না ভারতকী ওইবা য়াম্না পুক্নিং লাঙতক্নিঙাই ওইবা পাউ অমা য়াওরে। আমেরিকাগী থীজিল্লোই শিংগী রিপোর্ত অদুদা ভারততা হন্দক পাঙথোক্কদৌরিবা লোকসভাগী মীখল অসিগী মাঙওইননা লৈবাক শিনবা থুংনা কাঙলূপ মশেলগী ওইবা ইরাং অমা থোক্লকপা য়াবগী ৱাফম লৈ হায়বসিনি। মীখলগা মরী লৈননা নম্ফু হাফুদা তৌবা থবক থৌরম কয়াদগী কিনিঙাই ওইবা ফিভম ওইরকপা য়াই হায়রি। আমেরিকাগী ডিরেক্টর অফ নেসনেল ইন্টেলিজেন্স, দ্যান কোটস না রিপোর্ট অসি ইউএসএ গী আইনগী মরী লৈনবা সেনেট সিলেক্ট কমিটিদা পিশিনখ্রে।