Breaking News

ইম্ফাল-জিরি হেলিকোপ্তর সার্ভিস সেপ্তেম্বরগী তাং ১৯ দগী হৌরগনি।


মতম কয়াগী মমাংদগী মীয়ামনা খৌরাংনা ঙাইনরকপা ইম্ফাল-জিরি হেলিকোপ্তর সার্ভিস সেপ্তেম্বরগী তাং ১৯ য়ুমশাকৈশা নুমিত্তগী হৌরগনি। জিরিবাম জিলাগী হরিনগরদা শারিবা হেলিপেদতা সেপ্তেম্বরগী তাং ১৭ তা চাংয়েং পাঙথোকখিবগা লোয়ননা পৱন হন্স হেলিকোপ্তর অসি পেসেঞ্জর অমসুং নোং চীংগী ফিভম য়েংলগা হেলিকোপ্তর সার্ভিস অসি নোংমাইজিং অমসুং পাব্লিক হোলিদে নত্তবদা নুমিৎ খুদিংগী লৈগনি হায়রি। 
অয়ুক পুং ৯দা ইম্ফালদগী জিরিবাম, অয়ুক পুং ৯মিঃ৫০ জিরিবাম দগী ইম্ফাল, নুংথিল পুং ২মিঃ৩০ ইম্ফালদগী জিরিবাম অদুগা নুংথিল পুং ৩মিঃ২০ জিরিবামদগী ইম্ফাল তম্না পাইগনি। ইম্ফালদগী জিরিবাম য়ৌবদা শুপ্নতগী মিনিট কুন্থ্রামঙা চংগনি অমসুং ভারানা মিনিট অমদা লুপা চামগী চাংদা মী অমদা লুপা লিশিং ৩ ওইরবা য়াই। 
অহানবা নুমিৎ সেপ্তেম্বরগী তাং ১৯ দা ভিআইপিগী মীওইশিংতমক পুথোক পুশিন তৌরগা মথং নুমিৎ সেপ্তেম্বরগী তাং ২০ দগী রেগুলার পেসেঞ্জর পুবা হৌগনি হায়রি। টিকেতকী দমক মনিপুর হেলি সার্ভিস কাউন্টর, ইম্ফাল ইন্টরনেসনেল এয়ারপোর্ত অমসুং দিবোং বাজার, জিরিবামদা ফংগনি। অদুগা অকুপ্পা মরোলগী দমক মোবাইল নম্বর ৭৮৯৬৪৩৪৪২৬ নম্বর অসিগা পাউ ফাওননবসু হায়রি। 

Pao sing asi ga loinana atei e-pao gi damak

Lakhipuronline android app install toubiyu CLICK HERE