Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri.

  || BREAKING NEWS ||   <<< Health Ministry opens dedicated Helpline for quiries on Novel #Coronavirus. 24x7 Call Centre is active for responding to queries on the virus. +91-11-23978046 <<< আসাম সরকারনা অল্ফাগী মকোক পরেশ বরুৱাদা থোরক্তুনা শান্তিগী ৱারী শান্ননবা আপিল তৌরি। অসোমদা গুৱাহাতিদা পাউমীশিংগা ৱারী শান্নবা অমদা রাজ্যগী শেলথুম মন্ত্রি অমসুং নোর্থ ইস্ট দেমোক্রেটিক এল্লাইয়েন্সকী কনভেনর হিমন্ত বিশ্ব শর্মানা মণিপুরগী লালহৌলুপশিংদসু থোরক্তুনা ৱারী শান্ননবা আপিল তৌরি।<<<

June 13, 2018

বরাক তম্পাক্তগী ফোঙবা পাউ-চে শিংদগী মরুওইবা পাউ খরা- ১৩/০৬/২০১৮

মরুওইবা পাউ খরা #১৩/০৬/২০১৮ -


### ফুলেরতল-মারখুলিন লম্বী শেম্নবা লুপা লাখ ৯৬ কায়থরকলে। অথুবা মতমদা সিসি ব্লোক থাবা হৌরগনি। মসিগী মতাংদা এমএলএ রাজদীপ গোৱালা ঙরাং ফুরেলতল-মারখুলিন লম্বী কোয়না চৎতুনা লম্বীগী ফিভম য়েংশিনখি অমসুং ইন্জিনিয়ার পিনাকপানি নাথকী মফমদা কিলোমিতর অমা মখায়রোমগী লম্বী অসি সিসি ব্লোক থাবা হৌনবা খঙহনখ্রে। এমএলএগী খোঙচৎ অদুদা লখিপুর শহর মন্দল কংগ্রেসকী সভাপতি লৈশুংবম রবিন্দ্র সিংহ অমসুং জেনেরেল সেক্রেটরী পীন্তুলাল রায় য়াওখি।

### সোনাইগী এমএলএ আমিনুল হোক লস্করগী মফমদা হাৎকনি হায়না অকি তুজুংনিঙাই ওইবা চিঠি থারকখিবা অদুগী মতাংদা হৌজিক ফাওবা লংলা লংজিন অমত্তা থিবা ফংদনা লৈরি। জিলাগী পুলিসনা থৌদোক অসি শেমজিন শাজিনবা ওইরমগদ্রা হায়না চিংনরি। মরমদি রাজ্য অসিগী ওইনা মহাক মতোমতা বিজেপী গী মুসলিম এমএলএ নি। পনবা য়াই সেভ সিকিওর এন্দ দেবেলপমেন্ট প্রোতেক্সন ফোর্স অব মুসলিম হায়না মীংথোনবা লুপ অসিনা এলএলএ অসিগী সিলচর বেরেঙ্গাদা লৈবা মশাগী ময়ুমদা পোস্ত অফিসকী খুৎথাংদা চিঠি অসি থারকখিবনি।

### মশাগী মথৌ নিংথিনা পাঙথোকতবগী মরালদা লালা ইজুকেসন ব্লোককী ওজা ১৭ নোংমতদা থবকতগী সাসপেন্দ তৌখ্রে। হাইলাকান্দি জিলাগী মহৈমশিং লোইশঙগী থৌসু পুরিবা দিদিসি এফ আর লস্করনা হৌখিবা নিংথৌকাবা নুমিত্তা স্কুলশিং কোয়না চৎতুনা য়েংশিনবদা ওজাশিং অসিশিং অসিবু খুদক্তা সাসপেন্দ তৌখিবনি।

### কার্বি আংলোং জিলাদা থোকখিবা নিলোৎপল দাস অমসুং অভিজিৎ নাথ মীহাৎকা মরী লৈননা হৌজিক ফাওবদা পুলিসনা চীংনবা মীওই ফাজিনখিবগী মশিং ৩০ শুখ্রে। মখোয়গী মনুংদা সোসিয়েল মেদিয়াদা তোকঙা শন্দোকখিবগী মরালদা ফাজিনবা য়াওরি। লৈখিদ্রবগী ইমুং মনুংদা কাউন্সিলগী মাইগৈদগী লুপা লাখ ৫/৫ তৌদুনা মতেঙ পীনবা লাউথোকখ্রে। লোয়ননা মখোয়না লৈখিদবা মফমদুদা মীয়ামনা মতম চুপ্পদা নিংশিংদুনা লৈহৌননবা মীতম অমমম শানবসু ৱারেপ্নখ্রে।

### কনাগুম্বা মীওইশিংনা মখোয়গী ভোটর আই কার্দ মাঙখিবা নত্রগা কার্দ অদু ফিভম থীনা শোক্লবদি কার্দ অদু নৌনা অমুক লৌননবগী দমক লাক্লিবা জুনগী তাং ১৮ নুংথিল পুং ২ দগী পুং ৪ গী মনুংদা শিলচর দিস্ট্রিক্ট ইলেক্সন অফিসতা লাকতুনা লুপা ২৫ জমা তৌরগা কার্দ লৌবগী খুদোং চাবা পীগনি হায়না কাছার জিলাগী মীখল লোইশঙগী মাইগৈদগী জিলাঙম্বগী থৌদাং পুরিবা ড. এস লক্ষ্মনন না ফোঙদোকলি। তৌইগুম্বসু মসিগী দমক মাংজৌননা ইলেক্সন অফিসতা দরখাস্ত থাবগী তঙাইফদবা লৈ হায়রি।

### কুমগী নোংনা কন্না চুমনবদগী বাংলাদেশকী রাঙ্গামাতিদা লৈবাক কিন্থদুনা মী ১২ শিরে। কয়ামরুম থিবা খঙদনা লৈরি। থৌদোক অসি হৌখিবা নিংথৌকাবা নুমিৎতা রাঙ্গামাতিগী চীংগী লমদমদা থোকখিবনি।

### শান্নবগী পাউ- রাসিয়াদা পাঙথোক্কদৌরিবা ফিফা ৱার্ল্দ কাপ ২০১৮ হয়েং শগোলশেন নুমিত্তগী হৌরগনি। অহৌবা নুমিত্তা মোস্কোদা য়ুম্পু রাসিয়াগা সাউদি আরবিয়াগা শান্নগনি। শান্নবা অসি জুলাইগী ১৫ ফাওবা চৎথগনি।

mathakki pao sing asiga mari leinaba newspaper sing pdf ta panabagi damak Lakhipuronline android app install toubiyu >>> CLICK HERE