Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   # শিলচরদা বরাক লাইরিক মেলা নভেম্বরগী ১৫দগী হৌরগনি। # নভেম্বর ২৩ দগী ইম্ফাল অমসুং মন্দলেগী মরক্তা এরোপ্লেন পাইবা হৌরগনি। #

June 11, 2018

বরাক তম্পাক্তগী ফোঙবা পাউ-চে শিংদগী মরুওইবা পাউ খরা- ১১/০৬/২০১৮


বরাক তম্পাক্কী মরু ওইবা পাউ খরা-###  লখিপুরগী চিরিপুল মনাক্তা হৌখিবা থাংজা নুমিৎকী অথেংবা অহিংদা মখুৎতা খুৎলাই পাইবা হুরানবা খুৎপু অমনা মিলন রায়গী ময়ুমদা লুট চংদুনা মমল য়াম্লবা সনা লুপা পুদুনা চৎখ্রে। মিলনগী নুপী হুরানবশিংনা ফুবিরমলে। মখোয়গী য়ুমথংনবা ওজা সুব্রত দাসচৌধুরীনা মচানুপাগা লোয়ননা থৌদোকফমদা চঙশিল্লুবদা হুরানবাশিং অদুনা মখোয় তম্না নোংমৈ কাপশিল্লখি অদুবু অশোক অপন নংখিদে হায়রি। হুরানবা খুৎপু অদু চহি ২০/৩০ দগী চহী ৫০ গী লেঙ্গাগী ওইগনি অমসুং মখোয় পুন্না মঙা তরুকরোমনি, হিন্দি অমসুং বেঙ্গলি ঙাংঙি হায়রি। 

###   ইরাই নুমিত্তা থোকখিবা কার্বি আংলোংগী থৌদোক্কা মরী লৈননা অভিজিৎ-নীলোৎপোল মীহাৎতা চেন্নবা মীওই ১৬ ফাজিনখ্রে। মখোয়দুগী মনুংদা ইহান হান্না ফেসবুকতা মখোয় অনীগী মরমদা তোকঙা শন্দোকপনি হায়বা ভুপেন্দ্র তেরাং কৌবা চহী ১৮ রোমগী নুপামচা অমসু দিফুদগী ফারে। ভিদিও ফুতেজগী মতেংনা মরাল লৈরে হায়না চীংনবা মীওই খরা ফারবসু মরুওইনা তমথিরবা মীহাৎ অসিদা চেন্নবা মীওই খরদি ফাবা ঙমদ্রি।

###  লৈখিদ্রবা অনিগী হকচাং গুৱাহাতিদা পুখিদুনা নবগ্রহা পোৎলোইফমদা অরোইবা মথৌ মঙম থাংজা নুমিত্তা পাঙথোকখ্রে। মসিগা লোয়ননা থৌদোক অসিদা পেন্দবা ফোঙদোক্লদুনা গুৱাহাতি কমার্স কোলেজ মনাক্তা মীওই লিশিং লিশিং থোরক্তুনা সরকার-পুলিসকী মথক্তা পেন্দবগী খোল্লাও লাওখি। অভিজিৎ অমসুং নীলোৎপোলপু মীহাৎপাশিং পুথোকউ অমসুং মীহাৎপা শিং অদুবু ফাঁশিগী অহকপা চৈরাক পীয়ু হায়না দাবী তৌখি।

### মীওইবগী মরক্তা হৌজিক এন আর সি গা মরী লৈনবা “এনআরসি সিন্দ্রোম” হায়বা য়াম্না অরুবা লায়না অমা শন্দোরকলি হায়না সর্ত অমত্তা য়াওদনা নাগরিক পীথোকপগী দাবী তৌরদুনা ঙরাং শিলচরদা পাঙথোকখিবা থৌরম অমদা থমোয়গী লায়নাগা মরী লৈনবা ডাঃ প্রসেনজিৎ ঘোষনা ৱাফমসি ফোঙদোকখিবনি। এনআরসি সিন্দ্রোম অসি করিগী শন্দোরকলিবনো হায়বগী পাউখুমদা মহাক্না অহানবা মীওই কয়াগী চে চাং শুদবা অমসুং অনীশুবদা অশেংবা চে চাং জমা তৌরবা মতুংদসু মীওই কয়ামগী য়ুমদা অনীরক অহুম্লক হন্না ভেরিফিকেসনগী নোটিস লাকতুনা চৈথেং পীবা অসিনি। মরমশিং অসিনা মীওইবগী মশাদা মেন্তেল এনজাইতি অমসুং দিপ্রেসননা নাহল্লে হায়না ডাঃ ঘোষনা মখা তাখি।

###  ২০১৪ গী দিসেম্বর তাং ৩১ গী মমাংদা পাকিস্তান, আফগানিস্তান অমসুং বাংলাদেসতগী ভারত্তা চঙলকখিবা হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টিয়ানশিং এন আর সিদা মীং চনশিনবদা অকায়বা লৈরোই হায়না এক্সাইজ অমসুং উমংলোয়শঙগী মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যনা ফোঙদোকখ্রে। ৱাফম অসি মহাক্না ঙরাং নোংমাইজিং নুমিৎ পালোংঘাট বিজেপী মন্দলগী থৌরম অমদা হায়খিবনি। 

mathakki pao sing asiga mari leinaba newspaper sing pdf ta panabagi damak Lakhipuronline android app install toubiyu >>> CLICK HERE