Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri.

  || BREAKING NEWS ||   # সাফ গেমসকী নুপীগী ফেন্সিংদা কাছার লখিপুরদগী থৌদাম কবিতা দেবী না সনাগী তকমান অনি লৌরকলে। # সিতিজেনসিপ এমেন্দমেন্ট বিল ২০১৯ ঙরাং লোকসভাদা পাস তৌখ্রে। # মনিপুরদা ইন্নর লাইন পার্মিট সিস্টেম চৎনরগনি হায়না কেন্দ্রগী হোম মিনিস্টর অমিত সাহনা লাউথোকখ্রে। # আসামগী ঐইচ.এস.এল.সি. রুতিন থোকখ্রে ফেব্রুৱারীগী ১০দগী ২৯ ফাওবা পরিক্ষা ওইরগনি। #

February 01, 2018

কল্পনা চাওলা (মার্চ ১৭, ১৯৬২ – ফেব্রুৱারী ১, ২০০৩)

ঙসিদগী চহী ১৩ মমাংদা ২০০৩ গী ঙসিগী নুমিৎ অসিদা পুক্নিং শোক্নিঙাই ওইরবা থৌদোক অমদা কল্পনা চাওলা লৈখিদে। কলম্বিয়া স্পেস সাটল্ পোখাইবগী থৌদোক অমদা ক্রু মেম্বর ৭ শিখিবগী থৌদোকতা কল্পনাসু য়াওখি।
কল্পনা ১৯৬২ গী মার্চ ১৭ দা হরিয়ানাগী কর্নালদা পোকখি। অদুবু স্কুল সার্তিফিকেত্তদি কল্পনাগী মপোক নুমিৎ অসি জুলাই ১, ১৯৬১ হায়না ইরি। পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কোলেজ, চন্দিগরদগী বিটেক পাস তৌখি। ১৯৮২ দা আমেরিকাদা চৎখিদুনা টেক্সাস ইউনিভার্সিদগী মহাক এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংদা মখা তমথখিবগা লোয়ননা ইউনিভার্সিতি অফ তেক্সাস অর্লিংতনদগী এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংদা মাস্টার্স দিগ্রি লৌখি। কল্পনাগী মমা-মপানা মহাক্কী মিং মন্টো হায়না থোনখিবনি অদুবু মদু মানদি থৌওইনা শিজিন্নখিদে। কল্পনা পাঞ্জাবী হিন্দু ইমুং অমদা পোকখি। মপাগী মিং বনারসি লাল চাওলা অদুগা মমাগী মিংনা সনজোথি চাওলা কৌই। মচীন মনাও মরীনি।  ১৯৮৩দা জিন পেয়েরে হেরিসনগা লুহোংখি। অঙাং লৈখিদে। শৈরেং ইবা, জগোই শাবা অমসুং সাইকেল থৌবা পামজবা কল্পনানি।
কল্পনা চাওলা ১৯৮৮ দা নাসাদা থবক তৌবা হৌখি। ১৯৯১গী এপ্রিলদগী আমেরিকাগী সিতিজেনসীপ লৌখি। মহাক্কী অহানবা স্পেস মিসন ওইনা নভেম্বরগী ১৯, ১৯৯৭ দা এস্ট্রোনোত তরুক য়াওরবা স্পেস সাতল্ কলম্বীয়াদা কল্পনাসু য়াওখি। ভারতকী ওইনা নুপীলক্তগী অহানবা অমসুং সুন্দ্রংগী লম্বীদা খোংদাবা রাকেস সর্মাগী মতুংদা কল্পনা চাওলা অনিশুবা ভারত মচানি।

ফেব্রুৱারী ১, ২০০৩ দা স্পেস সাতল্ কলম্বীয়ানা পৃথিবীগী নুংশিৎকী কুয়োমদা চংলকপগী লম্বীদা থোকখিবা পোখাইবগী থৌদোকতা কল্পনাগা লোয়ননা মদুদা তোংলকখিবা ক্রু তরেৎমক শিখি। মহাক্কী থৌনা অমসুং লিংজেলবু মতমচুপ্পগী ওইনা নিংশিংদুনা লৈহৌননবা মতমদুগী ভারতকী প্রধান মন্ত্রী অটল বিহারী বাজপায়ী না ভারতকী সেতেলাইট মেটসেট-১ বু কল্পনা-১ হায়না মীংথোনখি। নিউয়োর্ক সিতিগী লম্বী অমবু কল্পনা চাওলা স্ট্রিট হায়না মীংথোনখি। নাসা নসু সুপারকম্পিউতর অমবু কল্পনা মীংথোনখি। মমীং লৈরা স্টার ট্রেককী নোভেলিস্ট পিটার দেভীদনা মাগী লাইরিক অদুগী সাতল্ ক্রাফ্ অমবু চাওলা হায়না মীংথোনখি। হরিয়ানা রাজ্য সরকারনা লুপা ক্রোর ৬৫০ চংনা মেদিকেল কোলেজ অমা হাংদোকখিবদু কল্পনা চাওলা মেদিকেল কোলেজ হায়না মীংথোনখি।

লখিপুরওনলাইন গী ফেসবুক পেজ লাইক তৌবিউ।