Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   # ট্রাইবেল নুপীমচা অমবু ফম্লানবীরগা হাত্তোকপনি হায়বগী মতাংদা মীওই ৩ ফারে। ### লোৱার হাফলোংদা দুকান ১২ মৈনা তুম্না চাকখ্রে। ### নহারোল খোরিরোল সিল্লুপনা মনিপুরী শৈরেংগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে। ### কামরাঙ্গাদা ইমোইনু চা মনা পুথোকপা হৌখ্রে। ### শকখঙদবা নুপীগী অশিবা হকচাং অনি ফংলে। ### রাজ্যগী বিধানসভা সিট মরিগী হয়েং পাঙথোক্কদবা মীখলগী শেমশাবা লোইরে।ভোটর আই দি ওনলাইনদা ভেরিফিকেসন তৌবগী মতম নভেম্বরগী তাং ১৮ ফাওবা শাংদোকহনখ্রে। #

July 29, 2016

প্রধানমন্ত্রীনা নীতি আয়োগকী হোংদোক হোজিন য়াবা অহোংবগী বিজন শেম শানবা খঙহনখ্রে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি নীতি আয়োগপু বিজন দোকুমেন্ত অমা শেম্ননবা কৌখ্রে । দোকুমেন্ত অসি ভারতকী মথংগী চহি ১৫ গী চাওখৎ থৌরাংগী রোদমেপ শেম্বগা লোইননা ২১ শুবা চহি চাগী লাক্কদৌরিবা চহি ১০ গী খুজিংশিংদা লৈবাক্কী চাওখৎ থৌরাংগী য়ুমফমসু থোনগনি ।
নীতি আযোগকী মীহুৎসিংগা ৱারি শানরদুনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীনা হায়খি মদুদি মতম খরা মালেম পুম্বনা য়ানরম্বা অহেনবগা মরি লৈনবা অহোংবা অদু হৌজিক লোইখ্রে । মহাক্না হায়খি লৈরিবা যুগ অসিদা মশক য়াওনা হোংদোকপগী তঙাইফদবা অদু ওইরে । মহাক্না হৌখিবা চহি ১০ গী খুজিং অহুম লোমদা হোংদোক হোংজিন নাইবগী চৎনরোল অমা ওইনা তেক্নোলোজীগী মতিক্তা মীয়েং চংনরক্লি অমসুং লেপ্নরি মদুদি অহোংবগী খোংজেল অসি হন্থরোই । প্রধানমন্ত্রীনা ফোংদোকখি মদুদি কেন্দ্র সরকারদা মীয়ামগী পুন্সিবু হেন্না য়াইফহন্নবা অহোংবা পুরক্নবগীদমক থৌনা অমসুং পাঙ্গল লৈরি ।
মহাক্না হায়খি মদুদি, পুৱারি ওইবা মওংদা ভারতকী পোলিসী-মেকরশিংনা মসিগী অৱাৎপা অসিদা অৱাবা ফোংদোকপগী মহুৎ মখোয়গী মথৌনানা শান্ননবগীদমক হৌগৎলক্কদবনি । প্রধানমন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ভারতকী চাওখৎপগী লম্বীগী পাক চাওরবা রোদ-মেপ শেম্ননবা ভারতকী নেচরেল রিসোর্সশিং অমসুং হ্যুমেন রিসোর্সশিং হৈশিংনা অমসুং লৌশিং লৈনা শিজিন্নবা অসি অহোংবা অসিগী মরু ওইবা ওইগদবনি । হিরম অসিগী খুদম কয়া মরুম পীরদুনা মহাক্না ফংলিবা লম, লৈবাক অসিগী মিনরেল ৱেল্থ, অমসুং মরাং কাইনা ফংলিবা সোলর ইনর্জীগী পাঙ্গল অদুগী মতাংদা পনখি । অসুম্না মহাক্না হায়খি মদুদি ভারতনা হৌজিক ফাওবদা মসিগী পাক চাওরবা সমুদ্র তোর্বান্দগী শরুক খরতমক শিজিন্নরি ।
হ্যুমেন রিসোর্স দিব্লপমেন্তগী মতাংদা ফোংদোক্লদুনা প্রধানমন্ত্রীনা হায়খি মদুদি মিয়েং চংলবা স্কিল দিব্লপমেন্ত য়াম্নমক তঙাই ফদে , মরমদি তুংলমচৎতা হ্যুমেন রিসোর্সকী মালেমগী ওইবা তঙাইফদবশিং অদু মপুং ফাহন্নবগী থৌনা ভারত্তা লৈ । প্রধানমন্ত্রীনা ভারতকী তুরিজম পোতেন্সিয়েলগী চাওখৎ থৌরাংগী তঙাইফদবশিং অদুদা শাফু পীখি । মহাক্না হায়খি মদুদি চাওখৎ থৌরাংদা পুক্নিং থৌগৎপা অমসুং এক্সপোর্ত হেনগৎহন্নবগীদমক রাজ্যশিংগা লোইননা শরুক য়ামিন্নবা কোওপরেতিব ফেদরেলিজমগী শুপ্নগী মচাক অমত্তা নত্তনা মসি মতমগী তঙাইফদবসুনি ।
লৌউ শিংউবগী মতাংদা পল্লদুনা প্রধানমন্ত্রীনা হায়খি মদুদি লৌউ শিংউগী পোত্থোক হেনগৎহনবা খক্তদা পুক্নিং চংবা য়াদ্রি, অদুবু ভাইব্রেন্ত রুরেলর ইকোনোমী অমগী চাওখৎ থৌরাংদা পুক্নিং চংবা তাই । মহাক্না লম অসোমদা ফুদ প্রোসেসিং সেক্তর, ৱায়রহাউস দিব্লপমেন্ত অমসুং তেক্নোলোজী ইনপুৎশিংগী তঙাইফদবশিং অদুদা শাফু পীখি ।
প্রধানমন্ত্রীনা হায়খি মদুদি পোলিসী-মেকরশিংগী মশাগী অপাম্বা ( নিয়ৎ )অসি কাংলোনশিং ( নীতি ) দগীসু হেন্না মরু ওই । অফবা লৈঙাক্লোনগীদমক্তা মতিক মঙাল শেমগৎপগী তঙাইফদবদা শাফু পীরদুনা মহাক্না ফংলিবা রিয়েল তাইম দাতাগী কান্নবা অদুদা মিয়েং থমখি ।
মহাক্না নীতি আয়োগতগী গিব-ইৎ-অপ খোংজংগী মাইপাকপা অমসুং মীয়ামদগী মশিং য়াম্না তরু তনানবগী খোংজংদা ফংলিবা কান্নরবা থৌওংশিংগুম্বা থৌদোকশিংদগী ইথিল লৌনবা ফোংদোকখি ।
মীফম অদুদা প্লান্নীংগী রাজ্য মন্ত্রী শ্রী রাও ইন্দ্রজিৎ সিংহ, নীতি আয়োগকী ভাইস চিয়রমেন শ্রী অরবিন্দ পনগরিয়া অমসুং নীতি আয়োগকী মীহুৎশিং, সেনিয়র ওফিসিয়েলশিংদা নত্তনা প্রধানমন্ত্রী ওফিস অমসুং মন্ত্রিমন্দল সেক্রেতরিয়েৎকী সেনিয়র ওফিসরশিংনা শরুক য়াখি । (পিআইবি -28-July, 2016)

No comments:

Post a Comment

Comments ...