Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   # ট্রাইবেল নুপীমচা অমবু ফম্লানবীরগা হাত্তোকপনি হায়বগী মতাংদা মীওই ৩ ফারে। ### লোৱার হাফলোংদা দুকান ১২ মৈনা তুম্না চাকখ্রে। ### নহারোল খোরিরোল সিল্লুপনা মনিপুরী শৈরেংগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে। ### কামরাঙ্গাদা ইমোইনু চা মনা পুথোকপা হৌখ্রে। ### শকখঙদবা নুপীগী অশিবা হকচাং অনি ফংলে। ### রাজ্যগী বিধানসভা সিট মরিগী হয়েং পাঙথোক্কদবা মীখলগী শেমশাবা লোইরে।ভোটর আই দি ওনলাইনদা ভেরিফিকেসন তৌবগী মতম নভেম্বরগী তাং ১৮ ফাওবা শাংদোকহনখ্রে। #

April 28, 2016

মুতুম বাবুসনা না লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোকখ্রে

লখিপুর, এপ্রিল ২৮, ২০১৬ 
মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ আসামগী এক্স জেনরেল সেক্রেটারী অমসুং সাহিত্যগী সেবারোই ওইরম্বা মুতুম বাবুসনা না লৈখিদবগী অৱাবা ফোঙদোকপগী মীফম অমা নহারোল খোরিরোল সিল্লুপ লখিপুর, অথৌবা নীংশিংলুপ অমসুং মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ লখিপুর দিস্ট্রিক্ট কমিটিনা পুন্না সিল্লাংদুনা ঙসি নুংথিল নহারোল খোরিরোল সিল্লুপকী হোলদা পাঙথোকখ্রে। নহারোল খোরিরোল সিল্লুপকী প্রেসিডেন্ট লোংজম গোপেন্দ্র অমসুং মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ লখিপুর দিস্ট্রিক্ট কমিটিগী ভাইস প্রেসিডেন্ট য়ুম্নাম ইলাবন্টনা ময়ায় তাঙবল লৌদুনা পাঙথোকখিবা অৱাবা ফোংদোকপগী মীফমদা নহারোল খোরিরোল সিল্লুপকী জেনেরেল সেক্রেটারী আব্দুল হামিদ, ইঙুদম বিনোদ, য়ুম্নাম নদিয়াচাঁন্দ, ৱাংখেম শরৎচন্দ্র, ঙাঙোম বসন্ত, লৌখাম অতোল অমসুং ইঙুদম নীলবীর নচিংবা মীওইশিংনা মুতুম বাবুসনানা হিংলিঙৈদা মহাক্না তৌরম্বা থবক থৌরমশিংগী মতাংদা ৱা ঙাংখি। পনবা য়াই, চীঙু মাইচৌ খোংনাংথাবা মনা ২০০৮ মনা ফংলবা চীংদোংলৈকায় গোভ এদেদ স্কুল জিরিবামগী হেদমাস্টার ওইনা থবক্তগী পোৎথাখ্রবা শ্রী মুতুম বাবুসনা হৌখিবা এপ্রিলগী তাং ২৬ তা মশাগী অনাবা অমনা মরম ওইরদুনা সিলচরগী লনাই হোসপিতাল অমদা তাইবঙ থাদোকখি। লৈখিদবা মতমদা মশাগী চহী ৬৬ শুখ্রে।
মনিপুরী সঙ্গীত কালা একাদেমী সিঙ্গেরবন্দগী প্রেসিডেন্ট অমসুং সৈসকলূপ সিঙ্গেরবন্দগী এদভাইজরসু ওইবিরম্বা শ্রী মুতুম বাবুসনানা লৈখিদবদা একাদেমী অমসুং লূপ অসিগী মেম্বরশিংনসু অৱাবা ফোঙদোকখ্রে।

No comments:

Post a Comment

Comments ...