Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   # ভোটর আই দি ওনলাইনদা ভেরিফিকেসন তৌবগী মতম নভেম্বরগী তাং ১৮ ফাওবা শাংদোকহনখ্রে। # মণিপুরদা খুন্দারিবা চীংমী তম্মীশিংগী মরক্তা মচীন মনাও ওইবগী অপুনবগী শক্তম উৎপা মেরা হৌ-চোংবগী থৌরম পাঙথোকখ্রে। # রাশিয়াদা পাঙথোকপা মালেমগী নুপীগী বোক্সিং চেম্পীয়নসিপতা কেজি ৪৮গী কাংলুপতা রাশি্য়াগী নেভিনা পালসে না সনাগী তকমান ভারতকী মঞ্জু রাণী না লুপাগী অদুগা মেরী কোমনা শেঞ্জেংগী তকমান ফংলে। #

May 29, 2011

মেত্রিক পরিক্ষাগী ফলদা বরাক তম্পাক্কী ওইনদি থোইদোক্না পেন্নিঙাই ওইদ্রি

মমাংগী চহীশিংগা চাংদম্নবদা হন্দক্কী মেত্রিক পরিক্ষাগী ফলদা বরাক তম্পাক্কী ওইনদি থোইদোক্না পেন্নিঙাই ওইদ্রি। সেবানা হন্দ্ক্তা লাউথোকখিবা মেত্রিক পরিক্ষাগী ফলদা কাছার, হাইলাকান্দি অমসুং করিমগঞ্জ পুল্লগা বরাক তম্পাক অসিগী মনুংদা শুপ্নতগী মহৈরোই অমখক্তমক মেরিট লিস্টকী মনুং চন্না হোলিক্রোস স্কুলগী মহৈরোয় সৌগত দে ১৪শুবা পোজিসনদা য়াওরকখি। অদুম ওইনমক মমাংগী চহী ইং ২০১০গী মেত্রিক পরিক্ষাদা তম্পাক অসিদগী শুপ্না মহৈরোয় ১৫ মেরিট লিস্ট মনুং চন্না য়াওরকখিবনি। চহীদুদা মহৈরোয় ৬ শিলচর কোলেজিয়েত স্কুলদগী তোপ টুয়েন্টিগী মনুংদা য়াওখি অদুবু হন্দক্তী স্কুল অসিদগী মহৈরোই অমফাওবা পোজিসনগী মনুংদা চনবা ঙমখিদ্রে। স্কুল অসিগী মহৈরোয় ১৩৫ থাখিবগী মনুংদা মহৈরোয় লোয়না পাস তৌবগা লোয়ননা, ফার্স্ট দিবিজন ৯২ অদুগা অরেম্বা মহৈরোয় ৪৩ মক সেকেন্দ দিবিজনদা পাস তৌরকখি। হোলিক্রোস স্কুলগী মহৈরোয় ৮২ থাবগী মনুংদা মহৈরোই ৭৭ ফার্স্ট দিবিজনদা পাস তৌরকখি।
কাছার জিলাগী ওইনা অপুনবা মহৈরোয় ১৩,৩৯৫ থাবগী মনুংদা মহৈরোয় ৮,৭২৯ মাইপাক্লকখি। মসিগী মনুংদা ফার্স্ট দিবিজনদা ৭৬৭, সেকেন্দ দিবিজনদা ২,২১২ অমসুং মহৈরোয় ৫,৭৫০ না থার্দ দিবিজনদা পাস তৌরকখি। কাছার জিলাদা পাস তৌবগী চাং চদা ৬৫.১৭ ওইখি। রাজ্য অসিগী জিলাশিংগী মনুংদা নলবারী জিলানা পাশ তৌবগী চাং চাদা ৮৪.৫৬ ওইদুনা খ্বাইদগী ৱাংনা লৈখি। অদুগা কারবি আংলোং জিলাদনা খ্বাইদগী লিক্না চাদা ৪৯.৩৪ পাশ তৌরকখি।
আসাম পুম্বগী ওইনা অপুনবা মার্ক ৫৭০ ফংবা সঙ্করদেব সিসু বিদ্য নিকেতন পাঠসলাগী শ্রী প্রকাসিজোতি কলিতানা অহানবা পোজিসনদা পাস তৌরকখি।
লক্ষীপুর সাবদিবজনগী মনুং চনবদা লৈবা স্কুল খরগী ফল লৌখৎচরি
ইমানুয়েল ইংলিস হায়স্কুল পোয়লাপুলগী মহৈরোয় ৮৩ থাবগী মনুংদা মহৈরোয় ২৪ ফার্স্ট দিবিজন, ৪৫ সেকেন্দ দিবিজন অমসুং মহৈরোয় ৯ থার্দ দিবিজনদা পাস তৌরকখি। স্কুল অসিগী মহৈরোয়শিংনা অপুনবা লেটার ৪৩ লৌদুনা স্কুলসিগী মীংচৎ পুরকখি।
ইমানুয়েল ইংলিস হায়স্কুলগী মহৈরোয় আর কে নোংদোনঙানবী সিংহ অমসুং বনতারাপুর হাইস্কুল, সুন্দারীগী মহৈরোয় এম মোনোজিৎ সিংহ মখোয় অনিনা মনিপুরী সাবজেক্টতা অপুনবা মার্ক ৮৬ ফংদুনা রাজ্য অসিগী ওইনা খ্বাইদগী মার্ক ৱাংনা ফংবা মহৈরোয় ওইনা মায় পাক্লকখি।
এদভান্স মনিপুরীদা লঙ্কা হায়ার সেকেন্দরী স্কুল লঙ্কাগী মহৈরোয় নীরমালা চনুনা হীরম অসিদা অপুনবা মার্ক ৮০ ফংদুনা রাজ্য অসিগী ওইনা এদভান্স মনিপুরীদা খ্বাইদগী মার্ক ৱাংনা ফংবা ওইখি।
আসাপল্লি ইংলিস স্কুল ফুলেরতলগী অপুনবা মহৈরোয় ৬৪ পরিক্ষা থাবগী মনুংদা মহৈরোয় ১৪ ফার্স্ট দিবিজনদা, ২৯ সেকেন্দ দিবিজনদা অমসুং মহৈরোয় ১৫ থার্দ দিবিজনদা মায়পাক্লকখি। পাস তৌবগী চাং চাদা ৯০.৬ ওইখি। অদুগা অপুনবা লেটার মার্ক ৩৭ ফংখি ।
অসোমদা লক্ষীপুর সাব-দিবিজন অসিগী ওইনা আসাপল্লি ইংলিস স্কুলগী মহৈরোই  রাজশ্রী জৈন অপুনবা মার্ক ৫১০ ফংবগা লোয়ননা চাদা ৮৫ ফংদুনা দিস্টিংসনদা পাস তৌরকতুনা স্কুল অসিগী মীংচৎ পুরকখি।  পনবা য়াই, রাজশ্রী জৈননা হিন্দি, ইংলিস, জেনরেল সাইন্স, জেনরেল মেথ্স, সোসিয়েল সাইন্স অমসুং জিওগ্রাফি নচিংবা সাবজেক্ট তরুকমতা লেটার মার্ক ফংখি।
নোর্থ ইস্ট একাদেমী খুনৌগী অপুনবা মহৈরোয় ১০ পরিক্ষা ফম্বগী মনুংদা মহৈরোই ১ ফার্স দিবিজনদা, ৮ সেকেন্দ দিবিজনদা অমসুং মহৈরোই ১ থার্দ দিবিজনদা মায়পাক্লকখি।
রিভারদেল স্কুল গী মহৈরোই ৪ পরিক্ষা ফম্বগী মনুংদা মহৈরোই ৩ সেকেন্দ দিবিজনদা মাইপাক্লকখি।
পি এম এস ফুলেরতলগী মহৈরোই ৬ ফার্স দিবিজনদা, ৩২ সেকেন্দ দিবিজনদা অমসুং মহৈরোই ৪ থার্দ দিবিজনদা পাস তৌখি। লেটর মার্ক ২৩ য়াওরি।
দোগ্লাস ইংলিস স্কুল ফুলেরতলগী মহৈরোয় ৩২গী মনুংদা ৫ ফার্স্ট দিবিজনদা, ২৩ সেকেন্দ দিবিজনদা অমসুং মহৈরোই ৩ ফার্স্ট দিবিজনদা পাস তৌখি। অপুনবা লেটর মার্ক ১৭ য়াওরি।
লক্ষীপুর আর্ল হায়ার সেকেন্দরী স্কুলগী অপুনবা মহৈরোই ৭০ পরিক্ষা ফম্বগী মনুংদা মহৈরোই ৩২ পাস তৌরকখি। ফার্স্ট দিবিজনদা মহৈরোই ৩, সেকেন্দ দিবিজনদা মহৈরোই ১১ অমসুং থার্দ দিবিজন ১৮ নি। পনবা য়াই, স্কুল অসিগী মনিপুরী মেদিয়ামদা মহৈরোই ৩০ পরিক্ষা ফম্বগী মনুংদা মহৈরোই ২৬ পাস তৌখি অদুগা বেঙ্গলী মেদিয়ামদা মহৈরোই ৪০ পরিক্ষা ফম্বগী মনুংদা মহৈরোই ৬ খকতমক মাইপাকলকখি ।
হাইলাকান্দি জিলাগী ওইনা সনারৈ মৈতৈ হায়স্কুলগী অপুনবা মহৈরোই ৫০ পরিক্ষা থাবগী মনুংদা মহৈরোই ৪৬ পাস তৌখি। ফার্স্ট দিবিজনদা ৯, সেকেন্দ দিবিজনদা ১৩ অমসুং থার্দ দিবিজনদা মহৈরোই ২৪ মাইপাক্লকখি। স্টার মার্ক ৩ গা লোয়ননা স্কুল অসিদা লেটার মার্ক ২১ য়াওরকখি। (লক্ষীপুর ওন-লাইন)

No comments:

Post a Comment

Comments ...