Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri.

  || BREAKING NEWS ||   # সাফ গেমসকী নুপীগী ফেন্সিংদা কাছার লখিপুরদগী থৌদাম কবিতা দেবী না সনাগী তকমান অনি লৌরকলে। # সিতিজেনসিপ এমেন্দমেন্ট বিল ২০১৯ ঙরাং লোকসভাদা পাস তৌখ্রে। # মনিপুরদা ইন্নর লাইন পার্মিট সিস্টেম চৎনরগনি হায়না কেন্দ্রগী হোম মিনিস্টর অমিত সাহনা লাউথোকখ্রে। # আসামগী ঐইচ.এস.এল.সি. রুতিন থোকখ্রে ফেব্রুৱারীগী ১০দগী ২৯ ফাওবা পরিক্ষা ওইরগনি। #

April 30, 2011

অথৌবা নীংশিংলূপ, লক্ষীপুরগী ১৪শুবা চহীগী মীফম


অথৌবা নীংশিংলূপ, লক্ষীপুরগী ১৪শুবা চহীগী মীফম লাক্লিবা মে থাগী তাং ১ নোংমাইজিং নুমিৎতা খুনৌ হাইস্কুল ফুলেরতলদা পাঙথোক্কদৌরি। থৌরম পরেংগী মতুং ইন্না অয়ুকতা লূপকী ফিরাল চিংখৎপা, অয়ুক পুং ১০ দা মীফম হৌগনি। অথৌবা নীংশিংলূপকী প্রেসিদেন্ট থোকচোম কৃষ্ণমোহননা মীফম মপু, অথৌবা নীংশিংলূপ চেরিটেবল ট্রস্টকী এক্স চেয়ারমেন হাওবম গৌরহরিনা অথোইবা মীথুংলেন অমসুং লাইরেনলাকপম অতোলকুমারনা অখন্নবা মীথুংলেন ওইনা শরুক য়াগনি। মরুওইনা ৩৪শুবা নেসনেল ঝরখণ্ড গেমসতা শরুক য়ারুদুনা মায় পাকলকখ্রবা ইরমদমসিগী মচীন তুমখৎলকলিবা শান্নরোয় মৈস্নাম প্রেমচান্দদা ইকাই খুম্নবা উৎকদৌরি।