Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri.

  || BREAKING NEWS ||   # সাফ গেমসকী নুপীগী ফেন্সিংদা কাছার লখিপুরদগী থৌদাম কবিতা দেবী না সনাগী তকমান অনি লৌরকলে। # সিতিজেনসিপ এমেন্দমেন্ট বিল ২০১৯ ঙরাং লোকসভাদা পাস তৌখ্রে। # মনিপুরদা ইন্নর লাইন পার্মিট সিস্টেম চৎনরগনি হায়না কেন্দ্রগী হোম মিনিস্টর অমিত সাহনা লাউথোকখ্রে। # আসামগী ঐইচ.এস.এল.সি. রুতিন থোকখ্রে ফেব্রুৱারীগী ১০দগী ২৯ ফাওবা পরিক্ষা ওইরগনি। #

February 13, 2011

মৈস্নাম হোরেন্দ্র সিংহনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোকখ্রে|

লখিপুর, ১৩ ফেব্রুৱারী ২০১১ : লখিপুর কোনজেংলৈকায়দা লৈবা পোত্থারবা দেপুতি সুপারিন্টেন্দেন্ট অব একসাইজ অমসুং সিনিয়র সিতিজেন মৈস্নাম হোরেন্দ্র সিংহনা লৈখিদবদা লখিপুর সিতিজেন্ ফোরামগী প্রেসিদেন্ট ঙারিয়াম্বম গৌরচন্দ্র সিংহ অমসুং জেনেরেল সেক্রেটরী থোকচোম কৃষ্ণমোহন সিংহনা অৱাবা ফোঙদোকখ্রে| মাগী থৱাইনা লাইরমলেন্দা ঈংনা চীকনা থম্বীনবা তাইবঙ মপুদা নিজখি| মৈস্নাম হোরেন্দ্রনা লৈখিদবদা বরাক ভেলী মৈতৈ কনভেন্সন, সিঙ্গেরবন্দ দেবেলপমেন্ট এসোসিয়েসন অমসুং সিতিজেন রাইটস্ ফোরাম লখিপুরনসু অৱাবা ফোঙদোকখ্রে|
শ্রী মৈস্নাম হোরেন্দ্র সিংহ ঙরাং মশাগী ময়ুম কোনজেংলৈকায়দা লৈখিদবনি| লৈখিদবা মতমদা মশাগী চহি ৭৫ শুখ্রে|
বিজেপীগী কর্মি ওইরম্বা একসাইজ দিপার্টমেন্টা ওফিসার ওইনা থবক্তগী পোত্থারবা শ্রী হোরেন্দ্র সিংহনা লৈখিদবদা সংসদ কবিন্দ্র পুরকায়াস্থ, বিজেপী কাছার জিলা কমিতিগী ভাইস প্রেসিদেন্ট বিমলেন্দু রায়, জেনরেল সেক্রেটরী শ্রী কৌসিক রায় লোয়ননা অধেস কুমার সিং নচিংবা মীওইশিংনা অৱাবা ফোঙদোকখ্রে| পনবা য়াই, শ্রী হোরেন্দ্র সিংহ বিজেপী কাছার জিলাগী ভাইস প্রেসিদেন্ট শ্রীমতি রীনা সিংহগী অপোকপনি|