Lakhipuronline

First bilingual News blog of North East India, breaking news in English & Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   ফোতো কোন্নবা এনআরসিগী ফাইনেল লিস্ট জুলাই ৩০দা পুথোক্লগনি। |||| ইন্দোনেসিয়ানা য়ুম্বু ওইদুনা জাকার্তা অমসুং পালেম্বাংদা আগষ্ট ১৮দগী পাঙথোক্কদবা এশিয়ান গেমসতা কাছারগী থৌদাম কবিতা ফেন্সিংদা শরুক য়াগদৌরি। |||| জুলাইগী ২৭তা চহী-চাসিগী খ্বাইদগী শাংবা চন্দ্রগ্রহন ওইগদৌরি। |||| অৱাং নোংপোক্কী রাজ্য খুদিংমক নেসনেল গ্যাস গ্রীদনা শম্নহল্লগনি।

July 14, 2018

বরাক তম্পাক্কী খোমজিনবা পাউ ১৪-০৭-২০১৮


বরাক তম্পাক্কী
খোমজিনবা পাউ
১৪-০৭-২০১৮
 
ভারতকী জাতিগী ফিরাল অমসুং আসামিজ খুদৈগা লোয়ননা হিমা দাসকী নুঙাইরবা মীকুপ অমা
আসামগী হিমা দাসনা সনাগী তকমান লৌরক্তুনা অনৌবা ইতিহাস শেমখ্রে।
⧭⧪  ফিনলেন্দদা চৎথরিবা আই.এ.এ.এফ. ৱার্লদ আন্দর টুয়েন্টি এথলেটিক্স চেম্পীয়নসিপকী জুলাই ১২গী হুম্নি চনবা নুমিৎকী লমজেন মশান্নদা আসামগী হিমা দাসনা সনাগী তকমান লৌরকতুনা অনৌবা ইতিহাস শেমখ্রে। মহাক্না মিটর ৪০০ গী লমজেন্দা শুপ্নতগী সেকেন্দ ৫১.৪৬ দা থুংদুনা ভারতকী ওইনা অহানবা সনাগী তকমান লৌবা নুপী শান্নরোই ওইরে। এথলেটিক্সকী তাইবঙদা মালেমগী ওইবা মশান্নদা ভারতনা অহানবা সনাগী তকমান ফংবসু হিমা দাসনা ওইরে।
ৱুমেন্স ৪০০ মিটর ফাইনেলগী ভিদিও মতেক অমা
“ঐঙোন্দদি মসি মঙগুম্লবা থৌদোকনি, মালেমগী ওইনা ঐহাক হৌজিকতি জুনিয়র ৱার্লদ চেম্পীয়ন ওইরে” হায়না মশাগী চহী ১৮ শুরবী হিমা দাসনা ফোঙদোকখি।
হিমা দাস আসামগী নগাঁও জিলাগী পীক্লবা খুঙ্গং কান্ধুলিমারিদা পোকখি। মচীন মনাউ মঙাগী মনুংদা মহাক্না অহন্নি। মখাদা নুপী অহুম অদুগা মনাওনুপা অমগা লৈ। মপাবুং রঞ্জিত দাস অমসুং মমা জোনালি দাস লৌ-ইঙ্খোল কোইদুনা মচাশিংবু চাউনবা য়োক্লকখি।
দিরেক্টরেট অফ স্পোর্টস্ এন্দ য়ুথ্ ৱেলফেয়ারদা এথলেটিক্সকী কোচ্ ওইরিবা নিপোন দাসনা হিমাগী শান্নবগী হৈশিংববু মশক খঙলদুনা গুৱাহাতিদা মহাক্কী মখাদা তম্বী তাকপিবা হৌখি।
পিক্লিঙৈদা নিপামচাশিংগা ফুটবোল শান্নৈ। নগাঁও জিলাগী ধিং কোলেজতা তমখি। হন্দক্কী চহিদা কমনৱেল্ঠ গেমসতা শরুক য়ানবগী শেম শাবদা আর্টস্ স্ট্রিমদা ক্লাস টুয়েল্বগী ফাইনেল থাবা ঙমখিদে। (www.lakhipuronline.in)

মিজোরামদা পুশিল্লকপা ঙা শিংদা ফোর্মালিন য়াওদেঃ ফোরেন্সিক এক্সপার্ট
⧭⧪  মপান রাজ্যদগী পুশিল্লকপা ঙা শিংদা চাংয়েং চৎথবদা ফোর্মালিনগী শরুক য়াওদে হায়না ফোরেন্সিক এক্সপার্টশিংনা ফোঙদোকখ্রে। আইজোলদা মিজোরাম সরকারগী মাইগৈদগী অন্ধ্রপ্রদেসতগী পুশিল্লকপা ঙা শিংদা চাংয়েং তৌবদা ফোর্মালিনগী শরুক য়াওদে হায়না প্রমাণ তৌখিবনি।(www.lakhipuronline.in)  


সাপ্লাইগী ঈশিং হকচাং শোক্নিঙাই ওইরে! পুং অমরোম লম্বী থিংলুরে।
⧭⧪  শিলচর মিউনিসিপালিটিনা কোনবা ৱার্দ নম্বর ১০গী মীয়ামনা পিঐইচই গী ঈশিং হকচাং শোক্নিঙাই ওইরে হায়না ৱাকৎ ফোঙদোক্লদুনা জুলাই তাং ১৩ নুমিৎ য়ুংবা পুং ১২ দগী পুং অমা চুপ্না ৱার্দ নম্বর ১০গী মফম মফমদা লম্বী থিংলুরে। লম্বী থিংবগী খোঙজং অসিনা শিলচর ৱার্দ নম্বর ১০গী লম্বী মতম খরগী ওইনা চৎথোক চৎশিনদা খুদোং চাদবা মায়োক্নখি। কাইনথংদা চেয়ারমেন নিহারেন্দ্র নারায়ন ঠাকুরনা খোঙজং চঙশিল্লিবা মীয়ামগা ৱারী শান্নদুনা হীরম অদুগী মতাংদা অথুবা মতমদা য়েংশিল্লগনি হায়বদগী খোঙজং অদু হন্দোকখি। (www.lakhipuronline.in)

 Pao sing asi ga loinana atei e-pao gi damak 
No comments:

Post a Comment

Comments ...