Lakhipuronline

Dealing with the issues...

April 01, 2018

দি টেলিগ্রাফ পাউ চেগী স্পিসিয়েল কোরেসপোন্দেন্ট খেলেন থোকচোম লৈখিদ্রে।এপ্রিল ১, ২০১৮ঃ শক্নাইরবা পাউমী খেলেন থোকচোম ঙসি অয়ুক অঙনবদা লৈখিদ্রে। লৈখিদবা মতমদা মশাগী চহী ৫8 শুখ্রে। খেলেন থোকচোম হৌখিবা অহিংদা খঙহৌদনা হার্ট এতেক তৌরকপদগী রিমস্ হোসপিতালদা পুখৎলক্লবা মতুংদা ঙসি নোংঙাল্লমদাইদা লৈখিদবনি।
মহাক নেসনেল দেইলি পেপর দি টেলিগ্রাফকী স্পিসিয়েল কোরেসপোন্দেন্টনি। মহাক লোকেল কেবল নেটৱার্কশিং আইএসটিভি অমসুং ইম্পেক্ট টিভিগী খন্ননৈনবগী থৌরমশিংদা শরুক য়ারম্মী।
মহাক এআইআর ইম্ফালগী অয়ুক্কী নিউজ এনালাইসিসকী এক্সপার্ট পেনেলদা মতম শাংনা য়াওদুনা লাকখিবনি। মহাক্না টেলিগ্রাফকী পাউমী ওইনা চংদ্রিঙৈদা দি সন্দে ইম্ফালগী কোরেসপোন্দেন্ট ওইরম্মী। মদুগী মমাংদা ইম্ফাল ফ্রি প্রেসকী ইংরাজি অমসুং মনিপুরী ইদিসন অনিমক্তা থবক তৌরম্মী। মদুগী মতুংদা অতেনবা মতমগী ওইনা ফোংলম্বা মনিপুর ফ্রি প্রেসকী ইংরাজি অমসুং মনিপুরী ইদিসন অনিমক্কী ইদিটর অমসুং শঙাই এক্সপ্রেসকী ইংরাজি অমসুং মনিপুরী ইদিসন অনিমক্কীসু ইদিটর ওইরম্মী। মহাক্কী জর্নেলিজমগী পুন্সি ইং কুমজা ১৯৮০ চহি পরিংগী ময়াই চল্লকপা অদুৱাইদগী হৌরকপনি।
লৈখিদ্রবা খেলেন থোকচোমগী হকচাং ঙসি মহাক্কী পোক্নফম ইম্ফালগী তেরা তোংব্রম লৈকায়দা মশাগী ময়ুমদা পুরক্তুনা মীয়াম্না অরোইবা ওইনা ইকায় খুম্নবা উৎনখি।

লখিপুরওনলাইন গী ফেসবুক পেজ লাইক তৌবিউ।

No comments:

Post a Comment

Comments ...