Lakhipuronline

Dealing with the issues...

  || BREAKING NEWS ||   নুমিৎ নিনিগী খোঙচৎতা মুখ্যমন্ত্রী হয়েং করিমগঞ্জতা থুংলরগনি। >>>> ঙসিদগী অম্বুবাচী মেলা হৌরে।>>>> চেন্নবা এসিএস ১৩ ঙরাং সরকারনা থবকতগী লৌথোকখ্রে।>>>> আসাম অমসুং মেঘালয়দা অকনবা নোং চুগনি হায়না মাংজৌ-ৱা পিখ্রে।>>>> এপিবি নিউজকী মথক্তা লুপা ক্রোর ১০০গী দিফেমেসন কেস ফাইল তৌখ্রে। >>>> ফিফা ৱার্ল্দ কাপ ২০১৮ ঙরাং দেনমার্ক অমসুং অস্ট্রেলিয়া নাকল অনিনা পাঞ্জল ১ - ১ চন্নদুনা দ্রো ওইখিরে। পেরুনা ফ্রান্স পু পাঞ্জল ১ – ০ দা মাইথিবা পুদুনা মথংগী রাউন্দা চঙখ্রে। স্পেইননা ইরানবু ১ - ০ দা মাইথিহনখি।

July 19, 2011

আসামগী ওইনা টিচার্স ইলিজিবিলিটি তেস্ট (টেট) চাংয়েংগী সিলেবাস লাউথোকখ্রে।

১৯ জুলাই ২০১১, লক্ষীপুর (কাছার, অসাম) - রাজ্য অসিগী ওইনা ওজা ওইবদা তঙাইফদনা চঙদ্রবা য়াদ্রবা টিচার্স ইলিজিবিলিটি তেস্ট (টেট) চাংয়েংগী সিলেবাস আসামগী মহৈ-মশিং বিভাগনা লাউথোকখ্রে। চহী অসিগী নভেম্বর থাদা পাঙথোক্কদৌরিবা টেট চাংয়েং অসি পাস তৌদ্রবদি ওজা ওইবা য়ারোই হায়না রাজ্যগী মহৈ-মশিংগী মন্ত্রীনা মমাং থাবদা লাউথোকখ্রবনি। টিচার্স ইলিজিবিলিটি তেস্ট (টেট) সিলেবাসকী মতুং ইন্না মার্ক ১৫০ ওইবা ৱাহং চে অনী লৈগনি।
ক্লাস ৱানদগী ক্লাস ঐইট ফাওবগী ওইনা ওজাগী থবক চংনীংবশিংনা অহানবা ৱাহং-চে অসিদমক থারগা য়াগনি। ৱাহং অমমমদা মার্ক অমমম ওইবা ৱাহং ১৫০ অসি সুপ্নগী পুং অমগা মখায়গী মনুংদা লোয়শিনবা তায়। ৱাহং পুম্নমক মাল্টিপল চোইস ঙাক্তনি।
মার্ক ১৫০ অসিগী মনুংদা মার্ক ৩০ - ৩০ গী ওইবা পেপার মঙা য়াওরি।
চাইল্দ দেভলপমেন্ট অমসুং পেদাগোগী দা মার্ক ৩০, লেঙ্গুয়েজ ৱানদা মার্ক ৩০নি।
হায়রিবা লেঙ্গুয়েজ ৱান অসিদা আসামীজ, বাংলা, বোরো, হিন্দি, নেপালি, গারো, মনিপুরী নত্রগা মার গী মরক্তগী অমহেক্তা খনবা য়াই। লেঙ্গুয়েজ টু দা অমুক মার্ক ৩০ নি,
অঙ্কদা মার্ক ৩০ অমসুং ইনভাইরোনমেন্টেল স্টাদিজতা মার্ক ৩০ লৈগনি।
অসোমদা মার্ক ১৫০গী অনীসুবা ৱাহং চে অমগসু লৈরি।
মসিনা ক্লাস সিক্সতগী ক্লাস ঐইট ফাওবগী ওইনা ওজাগী থবক চংনিংবশিংগীনি। অদুম ওইনমক ক্লাস ৱান দগী ক্লাস ঐইট ফাওবগী ওইনা নাকল অনিমক্তা চাংয়েং তৌনিংবশিংনা হায়রিবা ৱাহং-চে ৱান অমসুং টু অনিমক থাবা তায়।
অনিশুবা ৱাহং-চে অসিগীসু মার্ক ১৫০ ওইরি অমসুং পুং অমমখায়গী মনুংদা লোয়গদবনি হায়রি।
অনীসুবা ৱাহং চে অসিদা মার্ক ৩০গী ওইবা পেপার অহুমগা মার্ক ৬০গী ওইবা পেপার অমগা য়াওরি।
অহানবা ৱাহং-চেগুম্না চাইল্দ দেভলপমেন্ট অমসুং পেদাগোগী দা মার্ক ৩০, লেঙ্গুয়েজ ৱান দা মার্ক ৩০নি।
হায়রিবা লেঙ্গুয়েজ ৱান অসিদা আসামীজ, বাংলা, বোরো, হিন্দি, নেপালি, গারো, মনিপুরী নত্রগা মার গী মরক্তগী অমহেক্তা খনবা য়াই। লেঙ্গুয়েজ টু (ইংরাজি) দা অমুক মার্ক ৩০ নি,
অঙ্ক অমসুং বিজ্ঞান ওজাগী দমক মার্ক ৬০গী অঙ্ক অমসুং বিজ্ঞানগী ৱাহং নত্রগা সোসিয়েল স্টাদিজ ওজাশিংগী দমক সোসিয়েল স্টাদিজগী মার্ক ৬০গী ৱাহং য়াওরি।
অকুপ্পা মরোলগী দমক অসম সরবা শিক্ষাগী ৱেবসাইট দব্লিউ দব্লিউ দব্লিউ এস এস এ আসাম দোট গোভ দোট ইন দগীসু পাউ খঙবা য়াগনি।

No comments:

Post a Comment

Comments ...