Lakhipuronline

First bilingual News blog of North East India, breaking news in English & Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   দুর্গাপুজাগা মরীলৈননা শিলোংগী জোয়াইদা খুৎথোক্নবগী থৌদোকতা পুলিস য়াওনা মীওই ৪০ অশোক অপন থোকখ্রে। ।।।।। মণিপুর ইউনিভার্সিতিগী ৱাথোক্কা মরী লৈননা ফাজিন্দুনা জেলদা থমলকখিবা ওজাশিং অমসুং মহৈরোইশিং থাদোকখ্রে। ।।।।।। নোর্দন আইরিসকী অইবী অন্না বর্নস্ মহাক্কী উপন্যাস মিল্কমেন দা বৃটেনগী মমীং চৎলবা মেন বুকর প্রাইজ ফংলে। ।।।।।।। মেঘালয়গী নোংপোদা টেক্সটাইল টুরিজম কমপ্লেক্স শানবগী লুপা কোতি ৭ লাখ ৮০ কায়থোক্লগনি। ।।।। জিরিবাম দিস্ট্রিক্ট থাং-তা এসোসিয়েসননা ২৯শুবা স্টেট থাং-তা চেম্পিয়নসিপকী অভরওল টিম চেম্পিয়ন ওইখ্রে। ।।।। রসিয়ানা পৃথিবী অসিবু সটদাউন তৌবা ঙম্বা অনৌবা দিফেন্স সিস্টেম লৈ হায়না এমপি অমনা ঙকচাও থেক্না ফোঙদোকখ্রে।।।।।।

April 03, 2011

হৌখিবা চহী ১০ অসিদা আসামগী মীশীং ৪৫,১৩,৭৭৪ হেনগত্খ্রে ।

লক্ষীপুর, এপ্রিল 3 - রেজিস্ট্রার জেনরেল অব ইন্দিয়ানা লাউথোকখিবা সেন্সস ২০১১ গী প্রোবিজনেল ফিগরগী মতুং ইন্না ঐখোয়গী রাজ্য আসামগী অপুনবা মীশীং অসি নুপা ১,৫৯,৫৪,৯২৭ অমসুং নুপী ১,৫২,১৪,৩৪৫ য়াওরগা পুন্না আসামগী মীশীং অসি ৩,১১,৬৯,২৭২ ওইরে। হৌখিবা চহী ১০ অসিদা রাজ্য অসিগী মীশীং ৪৫,১৩,৭৭৪ হেনগত্খ্রে । লৈবাক অসিগী ওইনা মীশীং হেনগৎপগী চাং ১৭.৬৪ ওইবদা রাজ্য অসিগী মীশীং হেনগৎপগী চাং অসি ১৬.৯৩ তমক ওইরি। আসাম রাজ্যগী অপুনবা মীশীং ৩,১১,৬৯,২৭২ গী মনুংদা চহী ৬ কী মখাদা লৈবা অঙাংগী মশিংনা ৪৫,১১,৩০৭ নি। ভারত পুম্বগী ওইনা য়েংনবদা মীশীং হেৎনগৎপগী চাং অসি আসাম রাজ্যনা হন্থনা লৈরি। লাইরিক ময়েক চত্পগী চাংনা চাদা ৭৩.১৮ ওইরি। নুপানা চাদা ৭৮.৮১ অদুগা নুপীনা ৬৭.২৭ ওইরি। মিজোরামগী সারচীপ জিলানা চাদা ৯৮.৭৬ গী চাংদা লৈদুনা লাইরিক ময়েক চৎপগী মশীং খ্বাইদগী হেল্লী অদুগা মধ্যপ্রদেশকী আলিরাজপুর জিলানা চাদা ৩৭.২২ দা লৈদুনা লাইরিক ময়েক চৎপদা খৱাইদগী হন্থবা চাংদা লৈরি। মী কুংনা তাবগী চাংনা আসাম রাজ্য অসিগী বর্গ কিলোমিটার অমমমদা মীওই ৩৯৭ খুন্দারি। হন্দক্কী মীশীং থীবসিগী মতুং ইন্না কাছার জিলাগী মীশীং ১৭,৩৬,৩১৯ ওইরি। অদুগা করিমগঞ্জকীনা ১২,১৭,০০২ অমসুং হাইলাকান্দিনা ৬,৫৯,২৬০ ওইরি। পনবা য়াই, কাছার জিলাদা হৌখিবা চহী ১০ অসিদা মীশীং ২,৯১,৩৯৮ হেনগত্খ্রে । (Source: Lakhipuronline)

No comments:

Post a Comment

Comments ...